Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Intellectuele-eigendomsrecht

Conclusie A-G: prejudiciële vragen over thuiskopieën uit illegale bron

CB 2012-106 Geplaatst op 16 mei 2012 door

Conclusie P-G 11 mei 2012, nr. 11/01131 (ACI/Stichting De Thuiskopie)

Volgens A-G Huydecoper valt ook het maken van privékopieën van “illegaal” gekopieerd/gedownload materiaal onder de thuiskopieregeling van de Auteurswet. De A-G stelt voor aan het Hof van Justitie van de EU te vragen of dat verenigbaar is met de Auteursrechtrichtlijn en zo nee, of bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding dan tóch met kopiëren van “illegaal” materiaal rekening mag worden gehouden. Lees verder >

De aanschaf van standaardsoftware valt onder de koopregeling van het BW

CB 2012-94 Geplaatst op 01 mei 2012 door

HR 27 april 2012, LJN BV1301 (De Beeldbrigade/X) en BV1299 (X/Bell Microproducts)

Titel 7.1 BW is van toepassing op de aanschaf van standaardsoftware – op een gegevensdrager of via een download – voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Lees verder >

Advocaat-Generaal: NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften

CB 2012-67 Geplaatst op 03 apr 2012 door

Conclusie AG 30 maart 2012, LJN BW0393 (Knooble/Staat)

In deze zaak, eerder besproken op Cassatieblog, is aan de orde of de door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde normen (NEN-normen) voor gebouwen, onderdeel uitmaken van (overheids)regelgeving. In het Bouwbesluitwordt verwezen naar deze NEN-normen. A-G Langemeijer beantwoordt deze vraag ontkennend: NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Lees verder >

Prejudiciële vraag over uitleg begrip 'geldige reden' in Merkenrichtlijn

CB 2012-24 Geplaatst op 07 feb 2012 door

Hoge Raad 3 februari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BU4915 (Leidseplein Beheer B.V./Red Bull GmbH)

Het begrip ‘geldige reden’ in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE moet thans worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘geldige reden’ in de zin van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. Het criterium zoals geformuleerd in het arrest Claeryn/Klarein mist volgens de Hoge Raad toepassing. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag over de invulling van het begrip ‘geldige reden’. Lees verder >

Bloesemtherapie en het toepasselijke recht bij nietigheidsacties

CB 2012-12 Geplaatst op 24 jan 2012 door

HR 20 januari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (Bach Flower Remedies ltd./Healing Herbs ltd.)

Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk moet de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking worden genomen, maar met toepassing van het recht dat geldt op het moment van beoordeling. Verder kunnen niet alleen woordmerken, maar ook beeldmerken vervallen wanneer zij ieder onderscheidend vermogen hebben verloren. Lees verder >

Geeft de vorm een wezenlijke waarde aan de waar?

CB 2011-124 Geplaatst op 28 dec 2011 door

HR 23 december 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BT8460 (Trianon/Revillon)

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de betekenis van de merkenrechtelijke nietigheidsgrond dat het ingeschreven teken bestaat uit “een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”. Gaat om het geven van de wezenlijke waarde aan de waar of slechts om een wezenlijke waarde? Gaat het daarbij om de motieven van het publiek bij zijn aankoopbeslissing? En zo ja, kunnen de motieven van een deel van het publiek dan al doorslaggevend zijn en hoe groot moet dat deel dan zijn? Lees verder >

Auteursrechtelijke reciprociteit bij toegepaste kunst; samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing

CB 2011-81 Geplaatst op 01 nov 2011 door

HR 28 oktober 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BR3059 (MAG/Edco)

De bewijslast voor het in het concrete geval bestaan van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong in het kader van de reciprociteitsbepaling van art. 2 lid 7 Berner Conventie ligt op de partij die zich op het auteursrecht beroept. Verder stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen over het overgangsrecht bij een wijziging van de BTMW (oud) met betrekking tot de samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing. Lees verder >

14 oktober 2011: mondeling pleidooi bij Hoge Raad over algemeen verbindendheid van NEN-normen

CB 2011-65 Geplaatst op 11 okt 2011 door

Op 14 oktober 2011 vindt ten overstaan van de Civiele Kamer van de Hoge Raad mondeling pleidooi plaats in de cassatieprocedure tussen Knooble B.V. tegen de Staat der Nederlanden en de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). De zaak gaat kort gezegd over de juridische gevolgen van de verwijzing in het Bouwbesluit 2003 (een AMvB) naar de NEN-normen op het gebied van de bouw. Lees verder >

Verbod op handel blanco informatiedragers zonder afdracht thuiskopievergoeding

CB 2011-37 Geplaatst op 17 jul 2011 door

HR 8 juli 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ1703

Een fabrikant of importeur van blanco informatiedragers kan in beginsel verboden worden de blanco informatiedragers te verhandelen, wanneer dreigt dat hij zijn verplichtingen op grond van de Thuiskopieregeling niet nakomt. Lees verder >

Pagina 8 van 8« Meest recente...45678