Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Wet Bopz

Wet Bopz - de onafhankelijkheid van de psychiater

CB 2013-191 Geplaatst op 21 nov 2013 door

HR 8 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1138

Het vereiste dat de geneeskundige verklaring is gebaseerd op onderzoek door een niet bij de behandeling betrokken psychiater, verzet zich er niet tegen dat het onderzoek wordt verricht door een psychiater van de instelling waarin de patiënt reeds verblijft, mits deze psychiater niet bij de behandeling betrokken is of kort tevoren betrokken is geweest. Lees verder >

Wet BOPZ - Gedwongen opneming op grond van voorwaardelijke machtiging mogelijk tot vier weken na afloop van de geldigheidsduur

CB 2013-179 Geplaatst op 29 okt 2013 door

HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1040 en  ECLI:NL:HR:2013:1039

De geneesheer-directeur kan een besluit tot opneming in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in art. 14d lid 1 Wet Bopz niet alleen nemen gedurende de geldigheidsduur van de voorwaardelijke machtiging, maar ook nog daarna gedurende een termijn van vier weken na afloop van deze geldigheidsduur, mits vóór het verstrijken van de voorwaardelijke machtiging een verzoek is ingediend tot het verlenen van een aansluitende rechterlijke machtiging. Lees verder >

HR 16 oktober 2009 (LJN BK0342) geldt ook voor machtiging tot voortzetting inbewaringstelling

CB 2013-117 Geplaatst op 26 jun 2013 door

HR 21 juni 2012, LJN CA3936 (X/Officier van Justitie Limburg)

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 16 oktober 2009 (LJN BK0342) geoordeeld dat in het algemeen moet worden aangenomen dat ten minste een jaar moet zijn verstreken tussen het moment waarop de psychiater voor het laatst behandelcontact met de betrokkene heeft gehad, en het moment waarop die psychiater zijn onderzoek verricht ten behoeve van een op grond van de Wet Bopz vereiste geneeskundige verklaring, om die psychiater te kunnen aanmerken als “niet bij de behandeling betrokken” als bedoeld in art. 5 lid 1 Bopz. Die beschikking betrof weliswaar een machtiging tot voortgezet verblijf, maar niet valt in te zien waarom op dit punt anders zou moeten worden geoordeeld wanneer het gaat om een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling. Lees verder >

Wet Bopz : ter zitting gevraagde contra-expertise - motiveringsplicht

CB 2013-214 Geplaatst op 07 jun 2013 door

Hamer-2HR 7 juni 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ9327

Gelet op de ingrijpende werking van de beslissing tot vrijheidsbeneming mag een ter zitting gedaan verzoek om een nader onderzoek door een onafhankelijke arts slechts gemotiveerd worden afgewezen. Lees verder >

DSM IV is niet beslissend voor toepasselijkheid art. 1 Wet Bopz

CB 2013-75 Geplaatst op 24 apr 2013 door

Gang (BZ1477)HR 12 april 2013, LJN BZ1477

Geen rechtsregel brengt mee dat een stoornis van de geestvermogens in de zin van art. 1 lid 1, aanhef en onder d, van de Wet Bopz  slechts kan worden aangenomen indien die is omschreven in de DSM IV. Lees verder >

Bopz-zaken: eisen aan de motivering van toewijzingen; second opinion en hoorplicht

CB 2013-43 Geplaatst op 13 mrt 2013 door

HR 8 maart 2013, LJN BY7925 en LJN BZ3590

In deze beide Bopz-zaken houden de beschikkingen van de rechtbank geen stand omdat de motivering van de toewijzing van een verzoek om respectievelijk een machtiging tot voortgezet verblijf en een voorlopige machtiging tekortschiet. De Hoge Raad wijst op eerdere uitspraken over de motiveringseisen bij de afwijzing van een verzoek om een second opinion en de vaststelling dat de betrokkene niet wenst te worden gehoord. Lees verder >

Aan welke eisen moeten de aantekeningen als bedoeld in art. 37a Wet Bopz voldoen?

CB 2013-22 Geplaatst op 12 feb 2013 door

HR 8 februari 2013, LJN BY7928

Aan de hand van de aantekeningen als bedoeld in art. 37a Wet Bopz moet de ontwikkeling kunnen worden beoordeeld die de betrokkene in de desbetreffende periode heeft doorgemaakt. Lees verder >

Bopz-rechter mag eerst het verzoek met de verste strekking behandelen

CB 2013-18 Geplaatst op 04 feb 2013 door

HR 1 februari 2013, LJN BZ0285

De Wet Bopz verzet zich niet ertegen dat indien een verzoek om een voorlopige machtiging is ingediend voordat is beslist over de machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling, terstond wordt beslist op het verzoek om een voorlopige machtiging. Ook indien beide verzoeken gelijktijdig worden gedaan, staat het de rechter vrij eerst het verzoek met de verste strekking te behandelen. Lees verder >

Bopz: toepassing van een kamerprogramma is geen separatie

CB 2012-207 Geplaatst op 06 nov 2012 door

HR 2 november 2012, LJN BY2000

Toepassing van het kamerprogramma brengt geen insluiting met zich, nu de kamer waarin betrokkene verblijft niet wordt afgesloten. Er is geen sprake van afzondering of separatie en evenmin van een middel of maatregel als bedoeld in art. 39 Wet Bopz. Nu de rechtbank de toepassing van een kamerprogramma heeft aangemerkt als een dwangbehandeling in de zin van art. 38b en 38c van de wet, diende betrokkene over deze toepassing en over de gronden daarvoor, wel tevoren schriftelijk te worden ingelicht.  Lees verder >

Toen en nu bij toetsing in Bopz-zaken

CB 2012-193 Geplaatst op 09 okt 2012 door

HR 5 oktober 2012, LJN BX5789

Aan de rechtbank was een oordeel gevraagd over een beslissing van de geneesheer-directeur tot vrijheidsbeneming op grond van een voorwaardelijke machtiging die (van rechtswege) was geconverteerd in een voorlopige machtiging. De rechtbank diende daarom te onderzoeken of de door haar bij de beslissing tot verlening van de voorwaardelijke machtiging gestelde voorwaarden waren overtreden en of dat de onvrijwillige opneming kon rechtvaardigen, alsmede of, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de rechterlijke beslissing, deze onvrijwillige opneming zou moeten voortduren. Gelet op het inmiddels verleende voorwaardelijke ontslag, betekende dat in dit geval een beoordeling of deze opneming zou kunnen blijven dienen als grondslag voor het onder voorwaarden verleende ontslag. Lees verder >

Pagina 5 van 6« Meest recente...23456