Selecteer een pagina

HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:40

Bij de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige zijn in beginsel alle schulden van belang, ook schulden waarop niet wordt afgelost. De rechter kan redenen aanwezig achten om in afwijking van deze regel aan bepaalde schulden geen of minder gewicht toe te kennen, maar hij dient dit oordeel ook te motiveren.

Het is vaste jurisprudentie dat de rechter bij de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige in beginsel alle schulden dient te verdisconteren. Houdt de rechter met een bepaalde schuld geen rekening, dan moet hij deze beslissing genoegzaam motiveren. Deze maatstaf werd ook in 2014 nog bevestigd (zie CB 2014-60). De Hoge Raad oordeelde in die zaak dat een schuld wegens achterstallige kinderalimentatie zich niet naar zijn aard ertegen verzet dat daarmee rekening wordt gehouden.

In de uitspraak van 9 januari 2015 wordt bevestigd (zie eerder: HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1843, NJ 2008/402) dat ook schulden waarop niet wordt afgelost in beginsel meewegen bij de bepaling van de draagkracht. De beslissing van het hof om met de door de man opgevoerde schuld aan zijn ouders geen rekening te houden omdat de man niet nader heeft onderbouwd dat sprake is van een aflossingsverplichting en omdat evenmin feitelijk wordt afgelost of rente wordt betaald, getuigt daarom van een onjuiste rechtsopvatting.

Het hof oordeelde overigens primair dat de man het bestaan van de schuld niet had aangetoond. Ook dit oordeel houdt geen stand, gelet op de onderhandse geldleningsovereenkomst tussen de man en zijn ouders en een bepaling in het testament van de vader waarin de schuld vermeld stond. In het testament was bepaald dat de schuld en de rente daarop zou moeten worden verrekend met het erfdeel van de man voor zover de schuld nog niet zou zijn afgelost. Naar aanleiding van deze bepaling merkt A-G Wesseling-van Gent op (conclusie onder 2.14) dat hieruit volgt dat de man, wanneer hij niet aflost, zal worden beknot in zijn vermogen en dat het testament veeleer onderstreept dat de schuld juist wel van invloed is op zijn vermogen.

Cassatieblog.nl

Share This