Selecteer een pagina

Dossier: Arbeidsrecht


HR 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:111

Bij de beoordeling of de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, geldt niet de eis dat sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. (meer…)

HR 26 januari 2024 ECLI:NL:HR:2024:111

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de maatstaf voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever. Jerre de Jong bespreekt in 3 minuten dit arrest.

 

HR 24 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1622

Was maaltijdbezorger Deliveroo gehouden om deel te nemen in het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor beroepsvervoer over de weg? Ja, zo oordeelt de Hoge Raad. De representativiteitsgegevens die ten grondslag liggen aan het verplichtstellingsbesluit kunnen dat niet anders maken. (meer…)

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668

Hoe moet de rechter beoordelen of een ontslag op staande voet onverwijld is gegeven (art. 7:677 lid 1 BW), indien de dringende reden bestaat in een samenstel van gronden waarnaar de werkgever voorafgaand aan het ontslag onderzoek heeft laten doen? De Hoge Raad verschaft duidelijkheid. (meer…)

HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603

Kan de werkgever vakantiedagen van de werknemer afboeken indien de werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van zijn werkgever (de bedrijfsarts en/of leidinggevende) op vakantie gaat? De Hoge Raad geeft antwoord. (meer…)

HR 3 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1514

Een besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten door het aangaan (of verlengen) van raamovereenkomsten met uitzendbureaus moet op grond van art. 25 lid 1 sub g WOR ter advisering worden voorgelegd aan de ondernemingsraad, ook als het gaat om een voor de onderneming gebruikelijke groepsgewijze aantrekking van arbeidskrachten. (meer…)

Cassatieblog.nl