Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

juli, 2016

Levering van een registergoed? Tijdige inschrijving van een rechtsmiddel op straffe van niet-ontvankelijkheid - beperkte strekking

CB 2016-132 Geplaatst op 28 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1468

Verkrijging door bevrijdende verjaring impliceert dat de eigendom niet meer bij akte behoeft te worden geleverd. De akte waarvoor het vonnis van de rechtbank in de plaats treedt is dus niet een akte als bedoeld in art. 3:301 BW, zodat het tweede lid van dit artikel, waarin is bepaald dat een rechtsmiddel op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen dient te worden ingeschreven in de registers (art. 433 Rv), niet van toepassing is. Lees verder >

Besluit bestuursorgaan kan ook onrechtmatig zijn jegens benadeelde die geen belanghebbende is in de zin van art. 1:2 Awb

CB 2016-131 Geplaatst op 28 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1454 (Eisers / Gemeente Noordoostpolder)

Een besluit van een bestuursorgaan kan ook onrechtmatig zijn jegens een benadeelde die geen belanghebbende is in de zin van art. 1:2 Awb. Denkbaar is immers dat de belangen van bepaalde ‘derden’, kenbaar voor het bestuursorgaan, in zodanige mate betrokken zijn bij een besluit, dat het bestuursorgaan ook jegens deze derden – afhankelijk van de verdere omstandigheden van het geval – in strijd kan handelen met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid. Lees verder >

Prejudiciële beslissing over griffierecht verzoekschrift faillietverklaring vof en vennoten

CB 2016-130 Geplaatst op 28 jul 2016 door

HR 8 juli 2016 – ECLI:NL:HR:2016:1515 (mr. Bierens / griffier Rechtbank Rotterdam)

Beantwoording prejudiciële vraag. Voor de indiening van een verzoekschrift tot faillietverklaring van zowel een vof als haar vennoten dient slecht éénmaal griffierecht te worden geheven. Lees verder >

Verzoek ex art. 1:164 BW kan worden behandeld als verzoek tot treffen van voorlopige voorziening ex art. 827 lid 1 sub f Rv

CB 2016-129 Geplaatst op 28 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1457

Een op art. 1:164 lid 1 BW (benadeling van de gemeenschap) gebaseerd verzoek in een echtscheidingsgeding kan worden behandeld als een verzoek tot het treffen van een nevenvoorziening in de zin van art. 827 lid 1 sub f Rv, tenzij de behandeling daarvan in het concrete geval tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Lees verder >

Staat ook op privaatrechtelijke grondslag aansprakelijk wegens helikopterongeval Bommelerwaard

CB 2016-128 Geplaatst op 28 jul 2016 door

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1278

Privaatrechtelijk verhaal van de kosten van rampbestrijding door gemeenten op de Staat levert geen onaanvaardbare doorkruising op van de in de (inmiddels vervallen) Wet rampen en zware ongevallen (hierna: “Wrzo”) en het Besluit Rijksbijdragen bijstands-en bestrijdingskosten (hierna: “Brbb”) voorziene mogelijkheid om een bijdrage in deze kosten te vragen. Het Bluskosten Vlissingen-arrest (HR december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788, NJ 1994/639) staat daarbij niet aan toewijzing van de gevorderde brandweerkosten in de weg, nu in het onderhavige geval geen sprake was van uitvoering van de in het destijds geldende art. 1 lid 4, aanhef en sub b Brandweerwet 1985 omschreven brandweertaak. De loonkosten van de ambtenaren komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.  Lees verder >

Procedure na prejudiciële uitspraak HvJEU: geen discussie over oordelen HvJEU

CB 2016-127 Geplaatst op 26 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1431 (Diageo/Simiramida)

Op grond van het Unierecht is uitgangspunt dat de nationale rechter die in een bij hem aanhangig geding een prejudiciële vraag aan het HvJEU heeft gesteld, is gebonden aan de uitspraak van het HvJEU in de prejudiciële procedure. Hieruit volgt dat het de nationale rechter niet vrijstaat om te treden in de juistheid van de oordelen van het HvJEU. Lees verder >

Uitleg van een contractuele renteclausule in een notariële akte (Haviltex)

CB 2016-126 Geplaatst op 22 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1511

De objectieve maatstaf voor de uitleg van notariële leverings- en vestigingsakten geldt niet voor de uitleg van de daaraan ten grondslag liggende obligatoire partijafspraken. In dit geval gaat het om de uitleg van een in de hypotheekakte opgenomen contractuele renteclausule, die alleen een rol speelt in de verhouding tussen de oorspronkelijke contractspartijen. Die uitleg dient te geschieden aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Lees verder >

Geen verjaring van niet opeisbare vorderingen gedurende faillissement

CB 2016-125 Geplaatst op 21 jul 2016 door

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294

Van tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen die gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, begint de in art. 3:308 BW bedoelde verjaring niet gedurende het faillissement te lopen. Lees verder >

Verbod op handel in dierenporno niet in strijd met art. 1 EP EVRM

CB 2016-124 Geplaatst op 20 jul 2016 door

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1439 (X B.V./Staat)

De Staat heeft door het invoeren van het verbod op de productie van dierenporno, zonder dat daarbij in een overgangsmaatregel of compensatieregeling is voorzien, geen inbreuk gemaakt op het door art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM gewaarborgde recht op eigendom van twee beweerdelijke producenten van dierenporno. Lees verder >

Bewindvoerder niet gedagvaard in cassatie: eiseres niet-ontvankelijk?

CB 2016-123 Geplaatst op 19 jul 2016 door

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1311

(1) De omstandigheid dat in cassatie bij vergissing de bewindvoerder niet mede is gedagvaard, leidt in dit geval niet tot niet-ontvankelijkheid. Eiseres mag de bewindvoerder op grond van art. 118 Rv alsnog oproepen. (2) Kantoorbetekening op grond van art. 63 Rv is ook mogelijk bij het oproepen van curatoren en bewindvoerders in de zin van art. 52 Rv. Lees verder >

Pagina 1 van 212