Selecteer een pagina
Immuniteit van executie van goederen die toebehoren aan een staat

Immuniteit van executie van goederen die toebehoren aan een staat

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1281

Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat het op de weg van eisers ligt om aannemelijk te maken dat de in beslag genomen aandelen een andere dan een publieke bestemming hebben en om daartoe voldoende gegevens aan te dragen. Het in kort geding gegeven oordeel dat eisers dat onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt, behoefde geen nadere motivering. Lees meer…

Rust op de werkgever een informatieplicht bij wijziging van regelgeving met mogelijk financiële gevolgen voor de werknemer?

Rust op de werkgever een informatieplicht bij wijziging van regelgeving met mogelijk financiële gevolgen voor de werknemer?

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

De werknemer kan uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn de werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens financiële positie van belang is.  Lees meer…

Cassatievlog #069 | Een verhuiskostenvergoeding bij logeren?

HR 15 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1215 

De huurder die vanwege een renovatie moet verhuizen, heeft recht op een verhuiskostenvergoeding. Maar hoe zit dat als de huurder bij vrienden gaat logeren en slechts enkele spullen meeneemt? Is dan sprake van een verhuizing? De Hoge Raad heeft hier in een recent arrest antwoord op gegeven. Maartje Möhring bespreekt deze uitspraak van de Hoge Raad in dit vlog in 3 minuten.

 

Door dubbele nationaliteit geen verlies van Nederlanderschap bij huwelijk (in 1955) met buitenlandse man

Door dubbele nationaliteit geen verlies van Nederlanderschap bij huwelijk (in 1955) met buitenlandse man

HR 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1163

Een vrouw met de Nederlandse nationaliteit die ten tijde van het aangaan van het huwelijk met een buitenlandse man zelf al de nationaliteit bezat van haar buitenlandse echtgenoot, verloor niet ingevolgde art. 5 WNI (zoals dat gold tot 1 maart 1964) haar Nederlandse nationaliteit.

Lees meer…

De zwarte en grijze lijst bij een niet-consument

De zwarte en grijze lijst bij een niet-consument

HR 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1197

(i) Ook bij een niet-consument kan van belang zijn dat een beding in de algemene voorwaarden voorkomt op de zwarte of grijze lijst. De omstandigheid dat het beding voorkomt op de zwarte of grijze lijst kan dan worden betrokken bij de vraag of het beding voor die niet-consument onredelijk bezwarend is.
(ii) Een beding dat afwijkt van de klachtplicht van art. 6:89 BW valt onder de reikwijdte van de grijze lijst.

Lees meer…

Cassatievlog #068 | Artikel 35 UAVG en ontvankelijkheid in kort geding

HR 15 september 2023 ECLI:NL:HR:2023:1216

Is een belanghebbende na het verstrijken van de termijn van artikel 35 lid 2 UAVG nog ontvankelijk in kort geding? De Hoge Raad doet hierover uitspraak na een vordering van de Procureur Generaal tot cassatie in het belang der wet. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker dit arrest.

 

Cassatievlog #067 | Een ‘ouder recht’ (art. 2.23 BVIE) hoeft niet altijd het oudste recht te zijn

HR 8 september 2023 ECLI:NL:HR:2023:1161

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het begrip ‘ouder recht’ in art. 2.23 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (het BVIE). Wat was er aan de hand? Jerre de Jong bespreekt in 3 minuten het arrest van de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad beantwoordt vragen over verrekening in faillissement

De Hoge Raad beantwoordt vragen over verrekening in faillissement

HR 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1135

(i) van niet te goeder trouw handelen in de zin van art. 54 lid 1 Fw en 235 lid 1 Fw is ook sprake als degene die een schuld aan, of van een vordering op, de later gefailleerde/de boedel overneemt behoort te weten dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeert dat diens faillissement dan wel surseance van betaling is te verwachten;
(ii) voor toepassing van de in het arrest Mulder q.q./Crédit Lyonnais aanvaarde verruimende uitzondering op de beperkte verrekeningsbevoegdheid van banken is, als de betaling plaatsvindt op de bankrekening van een andere schuldenaar van de bank dan de pandgever, vereist is dat het pandrecht (mede) strekte tot zekerheid voor de betaling van de schuld van die andere schuldenaar.  Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl