Selecteer een pagina
Indirect profijt is een relevante omstandigheid bij het vaststellen van de interne draagplicht van schuldenaars

Indirect profijt is een relevante omstandigheid bij het vaststellen van de interne draagplicht van schuldenaars

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:295

Wanneer een lening of krediet is verstrekt aan een vennootschap en een andere (zuster)vennootschap zich hoofdelijk heeft verbonden tot terugbetaling van de lening of het krediet, kan bij de bepaling van de onderlinge draagplicht en de in dat kader te beantwoorden vraag wie de schuld aangaat, betekenis toekomen aan het feit dat de andere (zuster)vennootschap direct of indirect profijt heeft gehad van de lening of het krediet. Lees meer…

Cassatievlog #053 | Bezorgers van Deliveroo werkten op basis van arbeidsovereenkomst

Cassatievlog #053 | Bezorgers van Deliveroo werkten op basis van arbeidsovereenkomst

HR 24 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:443  (Deliveroo / FNV)

De kogel is door de kerk: de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst. Hoewel Deliveroo ons land inmiddels heeft verlaten, heeft de uitspraak van de Hoge Raad betekenis. De Hoge Raad geeft een groot aantal omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Een feitelijk beleidsbepaler hoeft niet met uitsluiting van het formele bestuur te hebben bestuurd

Een feitelijk beleidsbepaler hoeft niet met uitsluiting van het formele bestuur te hebben bestuurd

HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445

 Voor het bepalen van het beleid van een vennootschap als ware hij bestuurder (art. 2:248 lid 7 BW) is nodig dat de feitelijk beleidsbepaler zich ten minste een deel van de bestuursbevoegdheid heeft toegeëigend en op die manier het beleid heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. Daarvan kan ook sprake zijn als daarnaast een of meer formele bestuurders hun taken als bestuurder bleven uitoefenen. Lees meer…

Op grond van art. 843a Rv kan geen inzage worden verkregen in het incidentenregister van een zorgaanbieder

Op grond van art. 843a Rv kan geen inzage worden verkregen in het incidentenregister van een zorgaanbieder

HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:202

Een zorgaanbieder van wie op grond van art. 843a Rv inzage, afschrift of uittreksel wordt gevorderd ter zake van gegevens of bescheiden in het interne incidentenregister als bedoeld in art. 7 en 9 Wkkgz, is – ook als het gaat om gegevens of bescheiden met betrekking tot een calamiteit – wegens gewichtige redenen, gelegen in art. 9 lid 6 Wkkgz, op grond van art. 843a lid 4 Rv niet gehouden aan deze vordering te voldoen. Lees meer…

De ‘de-minimisdrempel’ bij het afspelen van muziek

De ‘de-minimisdrempel’ bij het afspelen van muziek

HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1938

Deze zaak gaat over de vraag of voor het afspelen van muziek in woonzorglocaties een auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke vergoeding verschuldigd is. In het arrest van de Hoge Raad gaat het in het bijzonder over de zogeheten ‘de-minimisdrempel’, die van belang is bij de beoordeling of sprake is van een mededeling aan het publiek. Lees meer…

Een uitzendovereenkomst kan ook bij ziekte van de uitzendkracht worden beëindigd

Een uitzendovereenkomst kan ook bij ziekte van de uitzendkracht worden beëindigd

HR 20-03-2023, ECLI:NL:HR:2023:426

Een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst ook in geval van ziekte van de werknemer kan worden beëindigd, is rechtsgeldig. Dat is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte. Wel is vereist dat de inlener daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doet. Lees meer…

Tweede cassatieprocedure over tegenstrijdig belang bij aandelentransacties

Tweede cassatieprocedure over tegenstrijdig belang bij aandelentransacties

HR 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:409

De Hoge Raad spreekt zich voor de tweede maal uit over tegenstrijdig belang bij twee aandelentransacties die in 2005 hebben plaatsgevonden. Het hof had kenbaar moeten motiveren waarom de (wel) vaststaande feiten, met inbegrip van de adviezen van de deskundigen, onvoldoende zijn om aan te nemen dat sprake was van een tegenstrijdig belang. Het hof is ook buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door zich uit te spreken over verwijten die na het eerdere cassatieberoep niet meer ter beoordeling voorlagen. Lees meer…

Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

HR 17 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:426 

Dit vlog gaat over de rechtsgeldigheid van een beding in de cao voor uitzendwerk op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt bij een ziekmelding door de werknemer. Gijsbrecht Nieuwland behandelt een recente uitspraak van de Hoge Raad daarover.

Greenpeace-zeevarenden vallen onder het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Greenpeace-zeevarenden vallen onder het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

HR 24 februari 2023 ECLI:NL:HR:2023:298 

De Hoge Raad laat het oordeel van het hof in stand dat zeevarenden bij Greenpeace in beginsel vallen onder het verplichtstellingsbesluit Bedrijfspensioenfonds koopvaardij. Hij verwerpt het cassatieberoep van Greenpeace op grond van art. 81 RO. Dit oordeel sluit aan bij de conclusie van A-G Van Peursem. Lees meer…

Beoordeling in cassatie van nieuwe feiten over vermeend ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid

Beoordeling in cassatie van nieuwe feiten over vermeend ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid

HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1933

Een partij die een beroep doet op het ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid kan dit in cassatie voor het eerst onderbouwen met feiten en omstandigheden die haar pas na de bestreden rechterlijke beslissing bekend zijn geworden. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl