Selecteer een pagina
Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:742 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)

Gemeenten mogen ter uitvoering van art. 6.1 Wmo in overeenkomsten met zorgaanbieders nadere voorwaarden stellen ter naleving van de Wmo. Nakoming van deze afspraken mag vervolgens ook bij de civiele rechter worden afgedwongen. Lees meer…

Cassatievlog #099 | Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

Cassatievlog #099 | Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

HR 24 mei 2024  ECLI:NL:HR:2024:742

Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.

Cassatievlog #099 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatievlog #098 | Immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen

Cassatievlog #098 | Immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen

HR 17 mei 2024 (De Verenigde Arabische Emiraten / werkneemster) ECLI:NL:HR:2024:727

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag uitspraak gedaan over de immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen. Wanneer moet een staat zich daar precies op beroepen en wat mag de rechter dan nog toetsen? In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker het arrest.

Cassatievlog #098 is ook als podcast beschikbaar

Tweestappenbenadering bij octrooiuitleg is niet strijdig met (Protocol bij) EOV

Tweestappenbenadering bij octrooiuitleg is niet strijdig met (Protocol bij) EOV

HR 1 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus en Zuru/verweerster)

Het (Protocol bij het) Europees octrooiverdrag laat ruimte voor een uitlegbenadering waarbij eerst onderzocht wordt of sprake is van een letterlijke inbreuk en pas daarna of sprake is van equivalentie (‘tweestappenbenadering’). Zowel deze benadering als een eenstapsbenadering zijn er immers op gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. De uitvindingsgedachte als gezichtspunt kan ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen. Lees meer…

Cassatievlog #097 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Cassatievlog #097 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

HR 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:673

De klachtplicht (art. 6:89 BW) is niet van toepassing op interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Dit brengt redelijke wetsuitleg mee volgens de Hoge Raad. Dat heeft te maken met de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en rechtspersoon. Bovendien kan het niet klagen een rechtspersoon moeilijk verweten worden, omdat dat klagen door de bewuste bestuurder bij zichzelf zou moeten. De (mogelijk belemmerende) collegiale verhoudingen binnen een bestuur brengen mee dat de uitsluiting van de klachtplicht ook geldt voor de hoofdelijk verbonden medebestuurders. Giel Wind bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #097 is ook als podcast beschikbaar

 

 

Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

HR 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:673

Een werkgever of werkgeversorganisatie mag in beginsel zelf bepalen of, en zo ja met wie, zij over collectieve arbeidsvoorwaarden wil overleggen. Onder omstandigheden kan de weigering van een werkgever of werkgeversorganisatie om met een vakbond over een cao in onderhandeling te treden echter wel onrechtmatig zijn. Is dat het geval, dan kan dat grond zijn om de werkgever of de werkgeversorganisatie te gebieden alsnog met die vakbond in onderhandeling te treden over een cao. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl