Selecteer een pagina
Cassatievlog #059 | Voldoende bepaaldheid van digitale bescheiden

Cassatievlog #059 | Voldoende bepaaldheid van digitale bescheiden

Hoge Raad 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:830

In dit vlog bespreekt Hidde Volberda een arrest van de Hoge Raad  waarin de de vraag of sprake is van ‘voldoende bepaalde bescheiden’ in de zin van art. 843a Rv centraal staat. Eisers vorderen namelijk inzage in de bescheiden van verweerder (een oud werknemer van het bedrijf van eisers), omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een lastercampagne gericht tegen dat bedrijf. Op verschillende digitale bescheiden van verweerder is bewijsbeslag gelegd. Onder het beslag vallen alle digitale bescheiden waarin een van de in het beslagrekest genoemde zoekterm wordt genoemd. De vraag is of daarmee nog sprake is van ‘voldoende bepaalde bescheiden’ in de zin van art. 843a Rv.

 

Cassatievlog #059 is ook als podcast beschikbaar.

Een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn en de bijbehorende informatieverplichtingen

Een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn en de bijbehorende informatieverplichtingen

HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:835

(i) Groothandel is een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. De toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn is daarbij niet afhankelijk van de in het specifieke geval verrichte activiteiten.
(ii) Of informatie gemakkelijk elektronisch toegankelijk is als bedoeld in art. 6:230c, aanhef en onder 3, BW, hangt af van de omstandigheden van het concrete geval. Als de informatie zonder noemenswaardige inspanning gevonden kan worden gevonden op of via de website waarnaar is verwezen, moet worden aangenomen dat de informatie gemakkelijk elektronisch toegankelijk is.  Lees meer…

Huur of bruikleen van een woning?

Huur of bruikleen van een woning?

HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:828

Gelet op de wettelijke omschrijvingen van enerzijds huur (art. 7:201 lid 1 BW) en anderzijds bruikleen (art. 7A:1777 BW) is voor de beantwoording van de vraag of de overeenkomst in deze zaak, op grond waarvan de gemeente een woning in gebruik heeft gegeven, moet worden aangemerkt als huur of bruikleen relevant of de vergoeding die de bewoonster betaalde is aan te merken als tegenprestatie in de zin van art. 7:201 lid 1 BW. Onbegrijpelijk oordeel van het hof dat dit het geval was. Lees meer…

Bewijs van beweerdelijke internetstoring

Bewijs van beweerdelijke internetstoring

HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:776

Een termijnoverschrijding kan verschoonbaar zijn als deze is veroorzaakt door een verstoring, zoals een stroom- of internetstoring. De rechter moet gelegenheid bieden om een dergelijke verstoring en de niet-toerekenbaarheid daarvan te onderbouwen. Daarbij geldt dat het in de praktijk niet steeds mogelijk zal zijn om direct bij de indiening van het stuk of het bericht nadat de verstoring is verholpen, de oorzaak en de niet-toerekenbaarheid van de verstoring te onderbouwen.  Lees meer…

De hinderpaal van art. 13 lid 1 Zvw: voor de derde keer in cassatie

De hinderpaal van art. 13 lid 1 Zvw: voor de derde keer in cassatie

HR 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1789

(i) Het hinderpaalcriterium ligt nog steeds besloten in art. 13 lid 1 Zvw; (ii) Het criterium is niet in strijd met Richtlijn Solvabiliteit II; (iii) Zorgverzekeraars mogen hun gewogen gemiddeld gecontracteerde tarief als uitgangspunt nemen voor de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Zij zijn niet gehouden om het feitelijk gehanteerde tarief als uitgangspunt te hanteren; (iv) Zorgverzekeraars mogen als uitgangspunt een generiek kortingspercentage toepassen op het uitgangstarief voor de vergoeding. Na toepassing van een dergelijke korting kan de vergoeding voor de modale zorggebruiker evenwel in voorkomende gevallen een feitelijke hinderpaal opleveren. Of dit zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van concrete feiten en omstandigheden, waaronder met name de hoogte van de kosten van de desbetreffende zorgvorm; (v) De vraag of sprake is van een feitelijke hinderpaal doet zich voor op het moment dat de verzekerde voor de keuze staat of hij gebruik wil maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Als op dat moment duidelijk is dat de verzekerde een beroep kan doen op een hardheidsclausule en/of de zorgaanbieder de kosten (deels) voor zijn rekening neemt, moeten die omstandigheden worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van een hinderpaal.  Lees meer…

Cassatievlog #058 | Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

Cassatievlog #058 | Te laat indienen memorie van grieven wegens internetstoring

Hoge Raad 26 mei 2023,  ECLI:NL:HR:2023:776

In dit vlog bespreekt Hidde Volberda een uitspraak van de Hoge Raad over een advocaat die zijn Memorie van Grieven te laat had ingediend, vanwege een internetstoring. Het hof oordeelde dat zijn recht om een Memorie van Grieven te nemen was komen te vervallen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hij oordeelt dat het hof de advocaat in de gelegenheid had moeten stellen om te onderbouwen dat er daadwerkelijk een (niet-toerekenbare) internetstoring had plaatsgevonden.

Cassatievlog #058 is ook als podcast beschikbaar.

Eenzijdige wijziging van de (toeslagverlening in de) pensioenovereenkomst

Eenzijdige wijziging van de (toeslagverlening in de) pensioenovereenkomst

HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:661

(i) Een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst kan ook betrekking hebben op wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Dit is een kwestie van uitleg.
(ii) Art. 20 Pw staat er niet aan in de weg dat een onvoorwaardelijke toeslagverlening, met als voorwaardelijk element de voortzetting van de arbeidsrelatie (deelname aan de regeling), voor de toekomst wordt gewijzigd in een voorwaardelijke toeslagverlening.
(iii) Art. 20 Pw is niet van toepassing op wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl