Selecteer een pagina

Alle berichten van: Jerre de Jong


HR 28 juni 2024 ECLI:NL:HR:2024:980 

Een elektrische auto (een Jaguar i-PACE) kan volgens de dealer 480 km op een accu rijden. De koper merkt echter dat de auto, onder normale rijomstandigheden, maar 300 km haalt. Het hof stelt daarom vast dat de auto niet aan de koopovereenkomst voldoet (art. 7:17 BW). De Hoge Raad laat die beslissing in stand. Jerre de Jong bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #101 is ook als podcast beschikbaar.

HR 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:681

Aan een bestuurder komt ter afwering van zijn aansprakelijkheid op de voet van art. 2:9 BW jegens de rechtspersoon geen beroep toe op de klachtplicht van art. 6:89 BW. (meer…)

HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1528

Het hinderpaalcriterium geldt ook voor zorg die wordt afgenomen van een in het buitenland gevestigde zorgaanbieder. Het Europese recht brengt niet mee dat zorgverzekeraars voor niet-gecontracteerde buitenlandse zorg het tarief moeten betalen dat zij vergoeden voor wél gecontracteerde zorg. (meer…)

HR 26 januari 2024 ECLI:NL:HR:2024:111

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de maatstaf voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever. Jerre de Jong bespreekt in 3 minuten dit arrest.

 

Cassatievlog #085 is ook als podcast beschikbaar.

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:18

(i) Om de aanvang van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vast te stellen, moet de rechter beoordelen of de benadeelde daadwerkelijk bekend is met de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op (i) de schade – dus dat nadeel wordt geleden als gevolg van tekortschietend of foutief handelen van een derde – en (ii) de aansprakelijke persoon. Bij de beoordeling of de benadeelde daadwerkelijk bekend was met het tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon dient de rechter te betrekken of de benadeelde over de kennis en het inzicht beschikte om de deugdelijkheid van het handelen te kunnen beoordelen;
(ii) Het is niet zo dat bij een schending van een zorgplicht door een bank van daadwerkelijke bekendheid van de cliënt met de schade en de aansprakelijke persoon pas sprake kan zijn als de cliënt op de hoogte is van de inhoud van de zorgplicht; (meer…)

Cassatieblog.nl