Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

oktober, 2015

Stuitende werking van collectieve actie strekt zich ook uit tot bevoegdheid tot buitengerechtelijke vernietiging

CB 2015-155 Geplaatst op 16 okt 2015 door

HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3018 (X/Dexia)

Ook de verjaring van de bevoegdheid tot het uitbrengen van een buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging wordt gestuit door een collectieve vordering in de zin van art. 3:305a BW. Een buitengerechtelijke verklaring die wordt uitgebracht voor het tijdstip waarop de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn van zes maanden is verstreken, is tijdig uitgebracht. Lees verder >

Vergoeding bij bemiddeling voor consument-huurder nader aan banden gelegd

CB 2015-154 Geplaatst op 16 okt 2015 door

HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099 (Duinzigt / X)

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over zgn. verbod op dubbele bemiddelingskosten ex art. 7:427 jo. 414 lid 4 BW. Indien een bemiddelingsbureau voor woonruimte een woning, die door een verhuurder wordt aangeboden, om niet op zijn website plaatst, is in beginsel sprake van een bemiddelingsovereenkomst tussen bemiddelingsbureau en verhuurder. Op die overeenkomst is de regeling van artikel 7:427 jo. 414 lid 4 BW van toepassing, zodat aan de consument-huurder in dat geval geen bemiddelingskosten in rekening mogen worden gebracht. Lees verder >

Uitlatingen minister Verburg in Buitenhof definitief niet onrechtmatig

CB 2015-153 Geplaatst op 15 okt 2015 door

HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3014 (Friesland Vlees/Staat en TROS).

Volgens het gerechtshof Amsterdam had minister Verburg (LNV) geen onrechtmatige uitlatingen gedaan over Friesland Vlees. De Hoge Raad heeft het hiertegen gerichte cassatieberoep verworpen. Lees verder >

Bewijsaanbod en de specificatie-eis in het licht van verklaringen van andere getuigen

CB 2015-152 Geplaatst op 15 okt 2015 door

HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3009 

Indien bewijs wordt aangeboden door het horen van getuigen die nog niet eerder zijn gehoord, kan niet de eis worden gesteld dat de partij toelicht in welk opzicht de verklaringen van deze getuigen afbreuk zouden kunnen doen aan eerder afgelegde verklaringen van andere getuigen. Dat de getuigen niet rechtstreeks bij de onderhandelingen over de overeenkomst zijn betrokken, leidt niet zonder meer tot de conclusie dat het bewijsaanbod niet ter zake dienend is. Dat wordt niet anders indien niet wordt aangeboden een eerder gehoorde getuige, waarvan wordt gesteld dat deze leugenachtig heeft verklaard, opnieuw te doen horen. Lees verder >

Nagekomen verwijzing naar exoneratie of algemene voorwaarden

CB 2015-151 Geplaatst op 15 okt 2015 door

HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013 (Meegaa/Verweerder)

De vraag of in het kader van een mondeling gesloten overeenkomst een verwijzing op een afleverbon naar een exoneratie of algemene voorwaarden leidt tot toepasselijkheid daarvan, moet worden beantwoord aan de hand van de wilsvertrouwensleer (art. 3:33/3:35 BW). Lees verder >

Beroep tegen eindbeslissingen in een deeluitspraak die relevant zijn voor conventie en reconventie

CB 2015-150 Geplaatst op 15 okt 2015 door

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2905

Met het instellen van beroep tegen het deel van de deeluitspraak dat als een tussenuitspraak is aan te merken, mag worden gewacht tot op het desbetreffende gedeelte van het gevorderde einduitspraak is gedaan.

Lees verder >

Verkrijging medehuurderschap na beëindiging samenwoning

CB 2015-149 Geplaatst op 15 okt 2015 door

HR 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2193

Een redelijke toepassing van art. 7:267 BW brengt mee dat de rechter de bevoegdheid heeft om, in verband met de omstandigheden van het geval, een verzoek ter verkrijging van medehuurderschap  toe te wijzen ook na de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding, mits dat verzoek zo spoedig na die beëindiging is gedaan als in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden gevergd. Lees verder >

Geplaatst in Huurrecht | Getagged BW art. 7:267, medehuurderschap

Gevolgen van vermenging voor pandrecht op oorspronkelijke zaak

CB 2015-148 Geplaatst op 15 okt 2015 door

aluminium2HR 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (Glencore / Nationale Borg c.s.)

Wanneer door vermenging van een verpande zaak met een andere zaak een nieuwe zaak ontstaat, komt op grond van art. 5:15 jo. 5:14 lid 2 BW van rechtswege een nieuw pandrecht te rusten op een aandeel in de nieuwe zaak ten behoeve van degene die het pandrecht op de door vermenging tenietgegane zaak had gevestigd. Lees verder >

Deelname aan een criminele organisatie onvoldoende voor hoofdelijke aansprakelijkheid groepsleden

CB 2015-147 Geplaatst op 09 okt 2015 door

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914 (TVM c.s./Verweerders)

Uit een bewezen deelname aan een criminele organisatie als strafbaar gesteld in art. 140 Sr kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat ieder lid van die organisatie aansprakelijk is op grond van art. 6:166 lid 1 BW voor schade ten gevolge van door die organisatie gepleegde misdrijven. Lees verder >

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie

CB 2015-146 Geplaatst op 09 okt 2015 door

HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011

Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Lees verder >

Pagina 1 van 212