Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Resultaten voor ‘Femke Ruitenbeek-Bart’

Bij vaststelling alimentatie voor jongmeerderjarige is behoeftigheid geen vereiste

CB 2016-155 Geplaatst op 10 okt 2016 door

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:234

Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen (art. 1:392 jo. 1:395a BW) speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien. Lees verder >

Ook het kindgebonden budget van vóór 2015 moet worden verdisconteerd in draagkracht, niet in behoefte

CB 2016-154 Geplaatst op 06 okt 2016 door

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229

Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 (invoering alleenstaande ouderkop) bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt (vgl. HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, CB 2015-146). Lees verder >

Jaarverslag Hoge Raad 2015

CB 2016-134 Geplaatst op 03 aug 2016 door

Ook over kalenderjaar 2015 heeft de Hoge Raad inmiddels verslag gedaan. Zowel de instroom als de uitstroom van civiele zaken in 2015 is gestegen in vergelijking tot 2014. De gemiddelde doorlooptijd is gestegen van 292 dagen in 2014 naar 313 dagen in 2015. Net als in voorgaande verslagen blikt de Hoge Raad terug op 2015 door per sector vijf uitspraken eruit te lichten. Uiteraard blijven ook de verhuizing naar het Korte Voorhout en de aanstaande digitalisering van de rechtspraak niet onbesproken. Lees verder >

Cassatieblog presenteert: Kijk op KEI

CB 2016-116 Geplaatst op 12 jul 2016 door

Kijk op KEIVandaag, 12 juli 2016, zijn de wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) goedgekeurd door de Eerste Kamer. Begin 2017 zullen de eerste digitale procedures van start gaan. In de aanloop naar de daadwerkelijke invoering van digitaal procederen informeren de (cassatie)advocaten van Pels Rijcken u op Kijk op KEI over de digitale procesvoering én de inhoudelijke wijzigingen van het civiele procesrecht. Wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe procederen, lees dan de berichten op Kijk op KEI.

Advies AG Timmerman: oud-aandeelhouders SNS Reaal bevoegd tot enquêteverzoek

CB 2016-113 Geplaatst op 30 jun 2016 door

Conclusie A-G 24 juni 2016, ECLI:NL:PHR:2016:536 en ECLI:NL:PHR:2016:537

In de enquêteprocedure inzake SNS Reaal adviseert Advocaat-Generaal Timmerman tot instandlating van de uitspraak van de Ondernemingskamer, waarbij de oud-aandeelhouders van SNS Reaal bevoegd werden geacht tot het indienen van een enquêteverzoek, ondanks het gegeven dat zij niet meer voldoen aan de wettelijke kapitaalseis. Lees verder >

Causaliteitsmaatstaf bij overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen

CB 2016-107 Geplaatst op 16 jun 2016 door

HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112 (gemeente Hengelo / X)

Bij de beoordeling van een schadevordering wegens vernietigde vergunningen is niet beslissend of het College de vergunning rechtmatig had kunnen weigeren, maar welk besluit het zou hebben genomen indien het wel overeenkomstig de wet zou hebben beslist. Lees verder >

Geen ex nunc-beoordeling van samenwoning (art. 1:160 BW) in procedure na verwijzing

CB 2016-95 Geplaatst op 24 mei 2016 door

HR 20 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:921

Het oordeel van de rechter dat sprake was van samenwonen als waren zij gehuwd (art. 1:160 BW) is niet vatbaar voor wijziging op de voet van art. 1:401 BW. Met betrekking tot dit oordeel geldt dus niet de voor alimentatiezaken aanvaarde regel dat de rechter de zaak na vernietiging en verwijzing in volle omvang moet beoordelen met in achtneming van alle op dat moment bestaande omstandigheden (zoals in casu het gegeven dat de eerdere samenwoning inmiddels weer is beëindigd). Het uitzonderlijke en onherroepelijke karakter van de uit art. 1:160 BW voorvloeiende sanctie doet daaraan niet af. Lees verder >

Tegenbewijs tegen partij-verklaring in notariële akte kan ook inhouden dat onjuist is verklaard

CB 2016-92 Geplaatst op 18 mei 2016 door

HR 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:848 (Benu Nederland B.V. / verweersters)

De mogelijkheid om tegenbewijs (art. 151 Rv) te leveren tegen een notariële akte inhoudende een partij-verklaring (art. 157 lid 2 Rv) is niet beperkt tot de stelling dat ten overstaan van de notaris anders is verklaard dan in de akte is opgenomen. Het tegenbewijs kan ook betrekking hebben op de stelling dat de in de akte opgenomen verklaring niet overeenstemt met de werkelijkheid.  Lees verder >

Eenzijdige wijzigingsbevoegdheid erfpachtcanon, het bepaalbaarheidsvereiste en de onredelijk bezwarendheid

CB 2016-90 Geplaatst op 13 mei 2016 door

HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769 (Stichting Erfpachters Belang Amsterdam c.s. / Gemeente Amsterdam)

Diverse oordelen over de geldigheid van de canonherzieningsbepaling in Algemene Bepalingen behorende bij erfpachtakte, waaronder de volgende. 1. Zowel naar oud, als naar nieuw recht (art. 5:85 BW) is voldoende dat de canon bij aanvang van de erfpacht is opgenomen en dat die akte verwijst naar een in de algemene voorwaarden opgenomen herzieningsbepaling. 2. Gelet op de temporele werking van Richtlijn 93/13/EEG is deze niet van toepassing op de hier bestreden Algemene Bepalingen. 3. Een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid is niet per definitie onredelijk bezwarend. Lees verder >

Restrictieve maatstaf van art. 1:160 BW en bewijslastverdeling

CB 2016-84 Geplaatst op 02 mei 2016 door

HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:724

(1) Voor de vaststelling dat sprake is van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’ ( art. 1:160 BW) moet aan vijf vereisten voldaan zijn. De stelplicht en bewijslast voor al deze vereisten ligt bij de alimentatieplichtige. ’s Hofs aanname dat (ook) aan het vereiste van wederzijdse verzorging was voldaan, strookt niet met deze bewijslastverdeling. (2) Bij het opleggen van een terugbetalingsverplichting na beëindiging van de alimentatieaanspraak ex art. 1:160 BW gelden niet de bijzondere motiveringseisen van (o.a.) HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:232, CB 2015-30. (3) Kosten van het rechercherapport kwalificeren niet als proceskosten in de zin van art. 239 RvLees verder >

Pagina 1 van 2012345...1020...Minst recente »