Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: behoefte


HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1350

Het hof heeft de bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot nihil stelling van de partneralimentatie  ten onrechte de minder verstrekkende stelling van de man, dat de behoeftigheid van de vrouw is afgenomen, over het hoofd gezien. (meer…)

HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:157 en ECLI:NL:HR:2017:163.

Bij de verdeling van de draagkracht van een onderhoudsplichtige over kinderen uit twee relaties kan (een duidelijk verschil in) de behoefte van deze kinderen een rol spelen. Indien sprake is van in verschillende landen woonachtige kinderen kan ook een verschil in kosten van levensonderhoud tussen die landen van belang zijn voor het bepalen van de behoefte van die kinderen. Daarnaast is van belang of de nieuwe partner van de onderhoudsplichtige een eigen inkomen heeft, zodat deze dient bij te dragen aan de behoefte van de kinderen uit de relatie met de onderhoudsplichtige. (meer…)

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:234

Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen (art. 1:392 jo. 1:395a BW) speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien. (meer…)

HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1336

De behoefte van de alimentatiegerechtigde dient zoveel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële of met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud te worden bepaald (HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050). Het stond het hof vrij om als peiljaar te kiezen voor het laatste volledige jaar vóór het feitelijke uiteengaan van partijen, maar het hof had het standpunt van de man over het exceptionele inkomsten- en uitgavenbeeld van dat jaar moeten betrekken in de behoeftebepaling. (meer…)

HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262 

Het bestreden oordeel van het hof dat de vader onvoldoende inzicht in zijn financiële positie heeft gegeven, voldoet niet aan de minimale eis dat ook een beslissing over alimentatie ten minste zodanig dient te worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden – de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en aanvaardbaar te maken. (meer…)

Cassatieblog.nl