Selecteer een pagina

Dossier: Huurrecht


Cassatieblog HR 30 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:1005 (Orange Property B.V. / X)

(i) Voor de vraag of een energielabel kan worden meegewogen in het woningwaarderingsstelsel is niet van belang of de verhuurder dit energielabel aan de verhuurder heeft verstrekt.
(ii) Een energielabel dat is afgegeven na de peildatum van het woningwaarderingsstelsel kan worden meegewogen als de opname plaatsvond voor of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Als de opname na die datum plaatsvond, moet worden beoordeeld in hoeverre de energieprestatie gelijk is aan de toestand op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
(iii) Een (later afgegeven) energielabel mag nog bij de beoordeling van de aanvangshuurprijs worden betrokken als het op een zodanig moment beschikbaar is dat daarmee rekening kan worden gehouden bij de beslissing door de huurcommissie of de kantonrechter.  (meer…)

HR 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1071

Art. 6:265 lid 1 BW is van aanvullend recht. Het staat partijen in beginsel vrij om daarvan bij overeenkomst af te wijken. Dat hebben partijen in dit geval gedaan met art. 12 van de huurovereenkomst. Of de ontbinding van die overeenkomst doel treft moet daarom aan de hand van dat artikel worden beoordeeld. (meer…)

Hoge Raad 7 juli 2023,  ECLI:NL:HR:2023:1059

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over het bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW. Aanleiding is de beschadiging van een Lamborghini die was gehuurd voor een bruiloft.

HR 16 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:931

Indien een beoogde renovatie of sloop in overwegende mate berust op een stedenbouwkundig, sociaaleconomisch of volkshuisvestelijk doel, kan de verhuurder het gehuurde daarmee dringend nodig hebben voor eigen gebruik. Dit geldt ook als geen structurele wanverhouding bestaat tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten. Als er naast sloop andere alternatieven voorhanden zijn, is voor toewijzing van de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst niet vereist dat de verhuurder aannemelijk maakt de instandhouding van het gehuurde zodanige kosten vergt dat dat redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden. (meer…)

HR 26 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:804

De vaststelling dat de eiser (van een vordering als bedoeld in art. 7:268 BW) onvoldoende waarborgt biedt voor een behoorlijke nakoming van de huur, vergt inzicht in diens financiële positie. Daarom kan in de regel van de eiser worden verlangd dat hij voldoende concrete gegevens verschaft over zijn inkomen en vermogen om zijn betwisting van de stelling van de verhuurder dat hij onvoldoende waarborg biedt te onderbouwen. (meer…)

HR 2 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:828

Gelet op de wettelijke omschrijvingen van enerzijds huur (art. 7:201 lid 1 BW) en anderzijds bruikleen (art. 7A:1777 BW) is voor de beantwoording van de vraag of de overeenkomst in deze zaak, op grond waarvan de gemeente een woning in gebruik heeft gegeven, moet worden aangemerkt als huur of bruikleen relevant of de vergoeding die de bewoonster betaalde is aan te merken als tegenprestatie in de zin van art. 7:201 lid 1 BW. Onbegrijpelijk oordeel van het hof dat dit het geval was. (meer…)

Cassatieblog.nl