Selecteer een pagina

Dossier: Aansprakelijkheid en schadevergoeding


HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:587

Het beginsel van hoor en wederhoor, neergelegd in art. 19 Rv en mede gewaarborgd in art. 6 lid 1 EVRM, brengt mee dat het hof niet mag uitgaan van de juistheid van de stellingen die pas zijn ingenomen in de laatste memorie in hoger beroep, zonder de wederpartij in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren.  (meer…)

HR 19 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:628

De enkele omstandigheid dat in het partijdebat in hoger beroep veelal gezamenlijke partijaanduidingen zijn gebruikt, kan in het licht van de stellingen van partijen, en bij gebreke van enige motivering op dit punt, de toewijzing van de vorderingen tegen de architect in persoon niet dragen.  (meer…)

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen kan – voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is – rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk (inkomsten waarover ten onrechte geen belastingen en premies zijn afgedragen) van de benadeelde in de periode vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. (meer…)

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Mag bij de begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk? Deze vraag lag voor aan de Hoge Raad. In dit vlog bespreekt Berend-Bram Heinen het antwoord.

Cassatievlog #096 is ook als podcast beschikbaar

 

 

 

HR 15 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1750 (Liander/Krinkels)

De Hoge Raad bevestigt dat de CROW 500, een richtlijn over zorgvuldig grondroeren, een zorgplicht voor grondroerders bevat waarbij de rechter in beginsel moet aansluiten. Daarbij komt groot belang toe aan de bewoordingen van de CROW 500. De motiveringsklachten van Liander over ’s hofs toepassing van de CROW 500 falen. De Hoge Raad introduceert ten slotte een bewijsvermoeden over onzorgvuldig handelen van de grondroerder. (meer…)

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:17 (Afzinkkelder)

(1) Van een inbreuk op een recht als bedoeld in art. 6:162 lid 2 BW is niet al sprake op grond van de enkele omstandigheid dat een gedraging letsel of zaaksbeschadiging als voorzienbaar gevolg heeft; een zodanige gedraging is in het algemeen alleen onrechtmatig als zij in strijd is met een norm van geschreven of ongeschreven recht die ertoe strekt letsel of zaaksbeschadiging te voorkomen.
(2) Ook wanneer een bouwer bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van schade aan zaken van derden en de werkzaamheden op zorgvuldige wijze heeft uitgevoerd, kan hij uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor de schade die derden door de bouwwerkzaamheden hebben geleden.

(meer…)

Cassatieblog.nl