Selecteer een pagina
Uitleg van het dictum en het beginsel van hoor en wederhoor

Betwistingsprocedure executoriaal derdenbeslag strekt tot inhoudelijke beoordeling verklaring derde-beslagene

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:583

(i) De betwistingsprocedure van art. 477a lid 2 Rv strekt tot vaststelling welke vorderingen en zaken door het derdenbeslag zijn getroffen, en of de verplichte verklaring van de derde daarover (art. 476a lid 1 Rv) juist is. Niet van belang is of de derde voorafgaand aan de betwistingsprocedure wist of behoorde te weten dat zijn verklaring over de beslagen vorderingen en zaken onjuist was.

(ii) Een rechtsverhouding tussen derde-beslagene en geëxecuteerde is niet vereist voor een executoriaal derdenbeslag.  Lees meer…

Mag een verhuurder het verschaffen van huurgenot opschorten?

Mag een verhuurder het verschaffen van huurgenot opschorten?

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:389

De opschortingsbevoegdheid van art. 6:262 lid 1 BW geldt ook voor partijen bij een huurovereenkomst. Daarbij staan de verplichtingen tot het verschaffen van huurgenot en tot het betalen van de huur tegenover elkaar. Dat ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak enkel door de rechter kan geschieden, staat niet aan opschorting door de verhuurder in de weg. Lees meer…

(Postzegel)bestemmingsplan levert geen bijzondere last of beperking op in de zin van art. 7:15 BW

(Postzegel)bestemmingsplan levert geen bijzondere last of beperking op in de zin van art. 7:15 BW

HR 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:521

Een verkoper moet de zaak vrij van bijzondere lasten en beperkingen overdragen (uitdrukkelijke aanvaarding uitgezonderd) (art. 7:15 lid 1 BW). Deze regel is niet van toepassing als de lasten of beperkingen voortvloeien uit een zaaksspecifiek bestemmingsplan (‘postzegelbestemmingsplan’). De Hoge Raad ziet geen aanleiding af te wijken van het Portsight-arrest.  Lees meer…

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

HR 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:521

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit recente arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #094 is ook als podcast beschikbaar

Archief

Cassatieblog.nl