Selecteer een pagina
Veroordeling tot betaling van griffierecht in incidenteel hoger beroep?

Veroordeling tot betaling van griffierecht in incidenteel hoger beroep?

HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1810

Het instellen van incidenteel hoger beroep is een processuele handeling waarvoor geen griffierecht is verschuldigd. Dat brengt echter niet mee dat de gevolgen van deze processuele handeling voor het griffierecht dat partijen in de zaak verschuldigd zijn, niet in het incidentele beroep voor rekening van de geïntimeerde kunnen worden gebracht. Lees meer…

De verjaringstermijn van renteswapvorderingen en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij schikkingsbepalingen

De verjaringstermijn van renteswapvorderingen en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij schikkingsbepalingen

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:19

De aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vereist daadwerkelijke bekendheid met de schade en de aansprakelijke persoon. Bij de beoordeling of de benadeelde daadwerkelijk bekend was met het tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon dient de rechter te betrekken of de benadeelde over de kennis en het inzicht beschikte om de deugdelijkheid van het handelen te kunnen beoordelen. Lees meer…

Wanneer begint de verjaringstermijn van renteswapvorderingen?

Wanneer begint de verjaringstermijn van renteswapvorderingen?

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:18

(i) Om de aanvang van de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vast te stellen, moet de rechter beoordelen of de benadeelde daadwerkelijk bekend is met de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op (i) de schade – dus dat nadeel wordt geleden als gevolg van tekortschietend of foutief handelen van een derde – en (ii) de aansprakelijke persoon. Bij de beoordeling of de benadeelde daadwerkelijk bekend was met het tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon dient de rechter te betrekken of de benadeelde over de kennis en het inzicht beschikte om de deugdelijkheid van het handelen te kunnen beoordelen;
(ii) Het is niet zo dat bij een schending van een zorgplicht door een bank van daadwerkelijke bekendheid van de cliënt met de schade en de aansprakelijke persoon pas sprake kan zijn als de cliënt op de hoogte is van de inhoud van de zorgplicht; Lees meer…

Cassatievlog #084 | Cassatieberoep van een tussenarrest

Cassatievlog #084 | Cassatieberoep van een tussenarrest

23 januari 2024 ECLI:NL:HR:2024:57

Deze zaak draait om de mogelijkheid van cassatieberoep tegen een tussenuitspraak. De Hoge Raad herhaalt het onderscheid tussen einduitspraken en tussenuitspraken. Daarnaast gaat hij in de op de vraag wanneer sprake is van een tussenuitspraak in de zin van art. 401a lid 1 Rv, waartegen tussentijds cassatieberoep openstaat. Hidde Volberda bespreekt deze zaak in 3 minuten.

Cassatievlog #083 | Verjaring bij zorgplichtschendingen

Cassatievlog #083 | Verjaring bij zorgplichtschendingen

HR 12 januari 2024 (kredietnemers / Deutsche Bank) ECLI:NL:HR:2024:18 en ECLI:NL:HR:2024:19 

De Hoge Raad laat zich in twee arresten uit over de verjaring van zorgplichtschendingen. De rechter moet ook vaststellen wanneer de benadeelde voldoende zekerheid had dat zijn schade het gevolg is van foutief handelen van de aansprakelijke partij. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker deze arresten.

Uitleg van het petitum

Uitleg van het petitum

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:22

Bij de uitleg van een petitum moet worden gekeken naar de bewoordingen daarvan, wat aan de eis ten grondslag is gelegd, de wijze waarop de wederpartij de eis heeft opgevat (of redelijkerwijs had moeten opvatten) en het verdere partijdebat. Dit geldt ook bij de uitleg van een vordering tot het geven van een verklaring voor recht. Lees meer…

Cassatievlog #082 | Conclusies van A-G Snijders van 22 december 2023

Cassatievlog #082 | Conclusies van A-G Snijders van 22 december 2023

Conclusies van A-G Snijders van 22 december 2023 ECLI:NL:PHR:2023:1206 en ECLI:NL:PHR:2023:1207.

Normaal gesproken bespreken we in de cassatievlogs uitspraken van de Hoge Raad. Deze week is dat anders. Ruben de Graaff bespreekt het advies van A-G G. Snijders in twee zaken over de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht in Aruba en Curaçao. In cassatie draait het om de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter. Mocht het Gemeenschappelijk Hof van Justitie deze ongelijke behandeling zelf verhelpen, of had de kwestie moeten worden overgelaten aan de wetgevers van de Aruba en Curaçao?

Archief

Cassatieblog.nl