Selecteer een pagina
Tweestappenbenadering bij octrooiuitleg is niet strijdig met (Protocol bij) EOV

Tweestappenbenadering bij octrooiuitleg is niet strijdig met (Protocol bij) EOV

HR 1 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:293 (Tinnus en Zuru/verweerster)

Het (Protocol bij het) Europees octrooiverdrag laat ruimte voor een uitlegbenadering waarbij eerst onderzocht wordt of sprake is van een letterlijke inbreuk en pas daarna of sprake is van equivalentie (‘tweestappenbenadering’). Zowel deze benadering als een eenstapsbenadering zijn er immers op gericht om, zoals vereist, het juiste midden te vinden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. De uitvindingsgedachte als gezichtspunt kan ook in de tweestappenbenadering voldoende tot haar recht komen. Lees meer…

Cassatievlog #097 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Cassatievlog #097 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

HR 26 april 2024 ECLI:NL:HR:2024:673

De klachtplicht (art. 6:89 BW) is niet van toepassing op interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Dit brengt redelijke wetsuitleg mee volgens de Hoge Raad. Dat heeft te maken met de aard van de rechtsverhouding tussen bestuurder en rechtspersoon. Bovendien kan het niet klagen een rechtspersoon moeilijk verweten worden, omdat dat klagen door de bewuste bestuurder bij zichzelf zou moeten. De (mogelijk belemmerende) collegiale verhoudingen binnen een bestuur brengen mee dat de uitsluiting van de klachtplicht ook geldt voor de hoofdelijk verbonden medebestuurders. Giel Wind bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #097 is ook als podcast beschikbaar

 

 

Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

HR 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:673

Een werkgever of werkgeversorganisatie mag in beginsel zelf bepalen of, en zo ja met wie, zij over collectieve arbeidsvoorwaarden wil overleggen. Onder omstandigheden kan de weigering van een werkgever of werkgeversorganisatie om met een vakbond over een cao in onderhandeling te treden echter wel onrechtmatig zijn. Is dat het geval, dan kan dat grond zijn om de werkgever of de werkgeversorganisatie te gebieden alsnog met die vakbond in onderhandeling te treden over een cao. Lees meer…

Kan een houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties vergader- en stemrechten uitoefenen?

Kan een houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties vergader- en stemrechten uitoefenen?

HR 19 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:642

Centrale vraag is of een Russische vennootschap die is onderworpen aan de EU-sancties tegen Rusland, de vergader- en stemrechten kan uitoefenen die zijn verbonden aan door haar gehouden certificaten van aandelen in een Nederlandse kapitaalvennootschap. Volgens de Hoge Raad bestaat daarover redelijke twijfel. De Hoge Raad wil daarom prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) over de uitleg van Verordening 269/2014. Lees meer…

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:587

Het beginsel van hoor en wederhoor, neergelegd in art. 19 Rv en mede gewaarborgd in art. 6 lid 1 EVRM, brengt mee dat het hof niet mag uitgaan van de juistheid van de stellingen die pas zijn ingenomen in de laatste memorie in hoger beroep, zonder de wederpartij in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren.  Lees meer…

Meerekenen inkomsten uit zwart werk bij begroten schade door verlies arbeidsvermogen

Meerekenen inkomsten uit zwart werk bij begroten schade door verlies arbeidsvermogen

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen kan – voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is – rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk (inkomsten waarover ten onrechte geen belastingen en premies zijn afgedragen) van de benadeelde in de periode vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. Lees meer…

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

Betwistingsprocedure executoriaal derdenbeslag strekt tot inhoudelijke beoordeling verklaring derde-beslagene

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:583

(i) De betwistingsprocedure van art. 477a lid 2 Rv strekt tot vaststelling welke vorderingen en zaken door het derdenbeslag zijn getroffen, en of de verplichte verklaring van de derde daarover (art. 476a lid 1 Rv) juist is. Niet van belang is of de derde voorafgaand aan de betwistingsprocedure wist of behoorde te weten dat zijn verklaring over de beslagen vorderingen en zaken onjuist was.

(ii) Een rechtsverhouding tussen derde-beslagene en geëxecuteerde is niet vereist voor een executoriaal derdenbeslag.  Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl