Selecteer een pagina
Welke peildatum is uitgangspunt bij een uitkoop van minderheidsaandeelhouders?

Welke peildatum is uitgangspunt bij een uitkoop van minderheidsaandeelhouders?

HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1824

Bij het uitkopen van minderheidsaandeelhouders op grond van art. 2:359c BW mag voor de peildatum aansluiting worden gezocht bij de datum van betaalbaarstelling onder een openbaar bod. Als de omstandigheden van het geval in andere richting wijzen, kan dat aanleiding zijn om dit uitgangspunt los te laten en zo nodig deskundigen te benoemen. Deze benadering is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM of art. 17 lid 1 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  Lees meer…

Afbakening onderzoeksplicht bij verkrijging registergoederen

Afbakening onderzoeksplicht bij verkrijging registergoederen

Cassatieblog HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1825 

Art. 3:23 BW staat niet in de weg aan het aannemen van goede trouw in gevallen waarin zonder dat partijen het beseffen inschrijving van de notariële akte van vestiging van een erfdienstbaarheid achterwege blijft dan wel de erfdienstbaarheid niet is vermeld in de wel ingeschreven notariële akte. Art. 3:23 BW schept immers geen onderzoeksplicht ten aanzien van de eigen verkrijging, maar strekt ertoe de eerdere rechthebbende te beschermen tegen de latere bezitter die door raadpleging van de registers de feiten of het recht had kunnen kennen. Lees meer…

Toekenning van fosfaatrechten bij beëindiging pachtovereenkomst

Toekenning van fosfaatrechten bij beëindiging pachtovereenkomst

HR 15 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1756

Het hof heeft terecht op grond van art. 6:248 lid 1 BW voor de gevallen waarin wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in het hofarrest ASR/[…], als algemene regel van aanvullend recht aangenomen dat de pachter verplicht is de aan het verpachte toe te rekenen fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter, tegen betaling van 50% van de marktwaarde daarvan aan de pachter. Lees meer…

Consumentenbescherming bij koop woning geldt niet voor koop bouwkavel

Consumentenbescherming bij koop woning geldt niet voor koop bouwkavel

Cassatieblog HR 15 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1755

Artikel 7:2 BW beschermt consumenten bij de koop van een woning door middel van een schriftelijkheidsvereiste en een recht op bedenktijd. In deze prejudiciële beslissing overweegt de Hoge Raad dat een perceel grond met de publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ geen woning in de zin van dat artikel is. Lees meer…

Beantwoording prejudiciële vragen over reikwijdte medisch beroepsgeheim in aansprakelijkheidskwestie

Beantwoording prejudiciële vragen over reikwijdte medisch beroepsgeheim in aansprakelijkheidskwestie

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1682

Het staat de hulpverlener en de beroepsbeoefenaar op wie het medisch beroepsgeheim rust niet vrij om in het kader van de buitengerechtelijke afhandeling van een aansprakelijkstelling zonder toestemming van de patiënt inzage in diens medisch dossier te geven aan de jurist. Lees meer…

Wvggz; voortzetting crisismaatregel en wilsbekwaam verzet

Wvggz; voortzetting crisismaatregel en wilsbekwaam verzet

Hoge Raad 8 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1724

Het stond de rechtbank niet vrij de verzochte machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel te verlenen zonder een verklaring te vragen van een onafhankelijk arts of klinisch psycholoog waaruit blijkt of betrokkene tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat is. Dit wordt niet anders doordat de rechtbank binnen drie dagen diende te beslissen op het verzoek. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl