Selecteer een pagina

HR 27 maart 2020 ECLI:NL:HR:2020:535

Een beperking van de duur van een alimentatieverplichting zonder dat daarom door één van de echtgenoten is verzocht is in strijd met artikel 1:157 lid 3 BW NA.

Met de invoering van de Wet herziening partneralimentatie (Stb. 2019, 283) per 1 januari 2020 is art. 1:157 BW ingrijpend gewijzigd. Kern van die wijziging vormt de verkorting van de alimentatieduur.

Artikel 1:157 lid 3 BW, zoals dat luidde vóór 1 januari 2020, bepaalde dat de rechter op verzoek van één van de echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud kan toekennen onder de vaststelling van voorwaarden en van een termijn. Deze regeling van art. 1:157 (oud) BW blijft krachtens overgangsrecht van toepassing op partneralimentaties die zijn vastgesteld, overeengekomen of waarvan wijziging is verzocht vóór 1 januari 2020. Overigens is ook binnen de nieuwe regeling voorzien in de mogelijkheid om de rechter te verzoeken tot toewijzing van een uitkering onder voorwaarden of een termijn; zie art. 1:157 lid 3 BW, zoals dat sinds 1 januari 2020 luidt.

Artikel 1:157 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, hierna: BW NA, bevat een regeling die gelijkluidend is aan artikel 1:157 lid 3 (oud) BW.

In de onderhavige zaak had het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hierna: het GEA, de alimentatieverplichting van de man beperkt tot een periode van 5 jaar, zonder dat daarom door één van partijen was verzocht. Daartegen komt de vrouw in cassatie met succes op. De Hoge Raad acht het oordeel van het GEA in strijd met artikel 1:157 lid 3 BW NA. Met zijn oordeel is het GEA bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd in appel getreden, zo kan daaraan worden toegevoegd.

Een motiveringsklacht met betrekking tot de wijze waarop het GEA de draagkracht van de man had vastgesteld, slaagt eveneens. Mede tegen de achtergrond van het partijdebat is het oordeel van het hof terzake de begroting van de inkomsten van de man, onvoldoende inzichtelijk.

Volgt vernietiging en terugverwijzing naar het GEA.

Share This