Selecteer een pagina

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

De werkgever kan uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn de werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens financiële positie van belang is. 

Achtergrond

Twee Zwitserse verkeersvliegers stellen dat hun werkgever KLM haar verplichtingen uit hoofde van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) heeft geschonden, doordat zij niet heeft gewaarschuwd voor, dan wel geïnformeerd over, een wijziging in 2012 van een tussen Nederland en Zwitserland gesloten belastingverdrag en de mogelijke financiële gevolgen daarvan voor de verkeersvliegers. Als gevolg van die wijziging waren de verkeersvliegers, anders dan voorheen, loon- en inkomstenbelasting verschuldigd over het loon dat KLM hen betaalde en heeft de Belastingdienst in 2017 en 2018 forse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. De verkeersvliegers vorderen schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen van de verkeersvliegers gedeeltelijk toegewezen; de aansprakelijkheid van KLM is ex aequo et bono vastgesteld op 50%. In hoger beroep heeft het hof alle vorderingen afgewezen.

Volgens het hof heeft, kort samengevat, de werknemer een eigen verantwoordelijkheid voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen en voor kennisneming van de daarvoor relevante informatie. De zorgplicht van KLM als werkgeefster reikt niet zo ver dat zij op dit punt een adviserende taak heeft, aldus het hof. De verkeersvliegers gaan in cassatie.

Cassatie

Met succes. De Hoge Raad stelt voorop dat juist is dat, zoals het hof heeft overwogen, een werknemer zelf verantwoordelijk is voor correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen en dat de werkgever daarbij in beginsel geen adviserende taak heeft. Dit laat echter onverlet, zo vervolgt de Hoge Raad, dat de werkgever uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden wel gehouden kan zijn de werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor diens financiële positie van belang is. Dat zal in het bijzonder het geval kunnen zijn als de desbetreffende informatie evenzeer van belang is voor de verplichting tot inhouding en afdracht van loonbelasting, die op de werkgever rust. Een werkgever behoort uit hoofde van die verplichting immers van dergelijke informatie op de hoogte te zijn. Ook is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met bedoelde informatie, aldus nog steeds de Hoge Raad.

In het cassatiemiddel worden onder meer drie omstandigheden uitgelicht:

(i) KLM is een grote professionele werkgever met een eigen fiscale afdeling en vele in het buitenland wonende werknemers.
(ii) De verdragswijziging in 2012 zou mogelijk tot gevolg hebben dat, anders dan voorheen, sommige van haar werknemers inkomstenbelasting in Nederland verschuldigd zouden worden en KLM loonbelasting op het loon van deze werknemers zou moeten inhouden en afdragen.
(iii) KLM was van de verdragswijziging op de hoogte en behoorde dat (in verband met haar verantwoordelijkheid voor inhouding van loonbelasting) ook te zijn.

De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het hof dat op KLM geen waarschuwings- of informatieplicht jegens de vliegers rustte, in het licht van deze omstandigheden, ofwel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel onvoldoende is gemotiveerd.

Volgt vernietiging en verwijzing, conform de conclusie van A-G de Bock.

Cassatieblog.nl

Share This