Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: bestuursdwang


HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7505 (Gemeente Moerdijk/Wilchem c.s.)

De Hoge Raad vernietigt het oordeel van het hof dat de Gemeente Moerdijk uit onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de kosten die Wilchem als opdrachtnemer van Chemie-pack heeft gemaakt in verband met de opslag van verontreinigd bluswater na de brand bij Chemie-Pack. Voor zover aan de gemeente op grond van art. 17.1 Wet milieubeheer de bevoegdheid toekwam om jegens Chemie-Pack handhavend op te treden met betrekking tot de opslag van het bluswater, geldt dat daarmee niet is gegeven dat de gemeente Chemie-Pack had kunnen verplichten om ter uitvoering van de last verder met Wilchem te contracteren. Ook indien de gemeente zelf tot het treffen van maatregelen was overgegaan, was zij, gelet op de haar toekomende beleidsvrijheid, niet gehouden een vervolgopdracht aan Wilchem te gunnen. ’s Hofs oordeel dat de gemeente naar maatstaven van zorgvuldigheid gehouden was de door Wilchem gemaakte opslagkosten te vergoeden, is onvoldoende gemotiveerd. (meer…)

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4372

Een gemeente heeft grote beleidsvrijheid bij het kiezen van de wijze waarop bestuursdwang wordt uitgevoerd en kan de daarmee gemoeide kosten (die bij dwangbevel kunnen worden ingevorderd) verhalen, ook als een andere wijze van uitvoeren wellicht goedkoper zou zijn geweest. (meer…)

Cassatieblog.nl