Selecteer een pagina

HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:272

Een verzoek tot wijziging van een machtiging op de voet van art. 8:12 lid 3 Wvggz kan ook worden ingediend in het geval dat nog geen tijdelijke verplichte zorg op de voet van art. 8:11 Wvggz is of wordt verleend maar te voorzien is dat een bepaalde vorm van zorg zal moeten worden verleend om een dreigende noodsituatie te voorkomen en de machtiging niet in die zorg voorziet.

In deze zaak was een zorgmachtiging verleend waarin onder meer was voorzien in het opnemen in een accommodatie gedurende een maand. Tijdens deze opname bleek langere klinische behandeling noodzakelijk.

Zonder dat al tijdelijk verplichte zorg was verleend ter afwending van een noodsituatie en waarvan te voorzien was dat die langer dan drie dagen zou duren (art. 8:11 Wvggz) had de officier van justitie bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van de zorgmachtiging ingediend. Naar de letter van art. 8:12 Wvggz was dat niet mogelijk. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke wetsuitleg met zich dat dat wel mogelijk is als daarmee wordt beoogd een dreigende noodsituatie te voorkomen:

Een redelijke, op de belangen van de betrokkene afgestemde wetsuitleg brengt mee dat ook een verzoek tot wijziging van een machtiging op de voet van art. 8:12 lid 3 Wvggz kan worden ingediend in het geval dat nog geen tijdelijke verplichte zorg op de voet van art. 8:11 Wvggz is of wordt verleend maar te voorzien is dat een bepaalde vorm van zorg zal moeten worden verleend om een dreigende noodsituatie te voorkomen en de machtiging niet in die zorg voorziet. Deze uitleg van art. 8:12 lid 3 Wvggz bevordert dat verplichte zorg zoveel mogelijk wordt verleend op grond van een rechterlijke machtiging, en dat de in art. 8:11 Wvggz voorziene verlening van zorg waarin de machtiging niet voorziet, tot een minimum wordt beperkt.

Ook voor een dergelijk verzoek tot wijziging geldt voor de rechter een beslistermijn van maximaal drie werkdagen.

Volgt verwerping van het cassatieberoep.

Voor (mogelijke complicaties bij) het dictum van een beschikking tot wijziging van een zorgmachtiging zie de onderdelen 2.33 en 2.34 van de conclusie van de plv. Procureur-Generaal voor deze beschikking.

Cassatieblog.nl

Share This