Selecteer een pagina

Conclusie AG 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393 (Knooble/Staat)

In deze zaak, eerder besproken op Cassatieblog, is aan de orde of de door het Nederlands Normalisatie-instituut opgestelde normen (NEN-normen) voor gebouwen, onderdeel uitmaken van (overheids)regelgeving. In het Bouwbesluitwordt verwezen naar deze NEN-normen. A-G Langemeijer beantwoordt deze vraag ontkennend: NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften.

Deze vraag is voor Knooble van belang omdat zij de NEN-normen, waarop het NEN auteursrecht heeft, wil publiceren op haar website. Het NEN (een privaatrechtelijke organisatie die geen onderdeel uitmaakt van de overheid) beroept zich op haar auteursrecht en wil publicatie door Knooble voorkomen. Voor overheidsregelgeving geldt echter dat daarop geen auteursrecht rust en dat die dus ook door anderen dan de overheid mogen worden openbaargemaakt. Voor zover de NEN-normen dus onderdeel uitmaken van overheidsregelgeving zouden deze dus door Knooble mogen worden gepubliceerd.

Voor de Staat is deze vraag van belang omdat voor overheidsregelgeving bekendmakingsvoorschriften gelden, waaraan het Bouwbesluit (een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de Woningwet) wel voldoet maar de NEN-normen waarnaar wordt verwezen niet. Voor zover de NEN-normen onderdeel zouden uitmaken van overheidsregelgeving zou daarop door overheden dus geen beroep kunnen worden gedaan omdat deze niet rechtsgeldig bekend zijn gemaakt.

De advocaat-generaal komt tot de conclusie dat de NEN-normen geen onderdeel uitmaken van overheidsregelgeving. Daarvoor acht hij van belang dat de door de wetgever gekozen aanpak past in het Europese kader voor technische normen en ook bij de toestandkoming van de Woningwet is aangenomen dat de NEN-normen niet zelf onderdeel worden van de regelgeving. Ook wijst de advocaat-generaal er op dat de bestuursrechter eveneens heeft aangenomen dat de NEN-normen geen onderdeel vormen van het Bouwbesluit. Verder meent de advocaat-generaal dat daarmee ook het auteursrecht van het NEN niet verloren is gegaan. De advocaat-generaal concludeert derhalve tot verwerping van het door Knooble ingestelde cassatieberoep.

De Staat wordt in deze zaak bijgestaan door de auteur.

Share This