Selecteer een pagina

HR 24 juni 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BQ1689

In deze onteigeningszaak is het beginsel van hoor en wederhoor niet geschonden, ondanks het feit dat pas in een laat stadium van de procedure aan de onteigende inzage kon worden verstrekt in de gemeentelijke exploitatieberekening die van belang was bij de bepaling van de schadeloosstelling.

De gemeente Tynaarlo, de onteigenaar, verstrekte een vertrouwelijke exploitatieberekening aan deskundigen ten behoeve van de vaststelling van de schadeloosstelling voor de onteigende. De Gemeente gaf daarbij aan dat deze berekening vertrouwelijk van aard is. Ook gaf de Gemeente aan dat de onteigende de gegevens slechts mag inzien indien de deskundigen de gegevens in hun rapport gebruiken, maar dan wel onder de voorwaarde dat de berekening vertrouwelijk zou blijven. De deskundigen gebruikten de exploitatieberekening inderdaad bij het opstellen van hun (concept-)rapport, waarna de onteigende gebruik mocht maken van haar inzagerecht. De onteigende zag daar echter van af.

De Hoge Raad oordeelt in navolging van rechtbank Assen dat het beginsel van hoor en wederhoor niet is geschonden door deze gang van zaken. De Gemeente had immers meegedeeld dat de onteigende inzage zou krijgen in de exploitatieberekening indien deskundigen daarvan gebruik zouden maken. De onteigende heeft gereageerd op het concept-rapport van deskundigen en bezwaar gemaakt tegen het op basis van de exploitatieberekening gekozen uitgangspunt bij de waardering van de grond en de deskundigen hebben dit bezwaar in hun eindrapport gepareerd. Tegen deze achtergrond en gelet op het vertrouwelijke karakter van de exploitatieberekening zijn het beginsel van hoor en wederhoor of het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM niet geschonden.

Share This