Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: onaanvaardbare doorkruising


HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:742 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)

Gemeenten mogen ter uitvoering van art. 6.1 Wmo in overeenkomsten met zorgaanbieders nadere voorwaarden stellen ter naleving van de Wmo. Nakoming van deze afspraken mag vervolgens ook bij de civiele rechter worden afgedwongen. (meer…)

HR 14 juni 2013, LJN BZ0520 (Gemeente Horst aan de Maas/X)

Mede gelet op de rechtszekerheid dient uit een besluit zelf duidelijk te zijn welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, zodat voor een belanghebbende duidelijk is of hij bezwaar moet maken, teneinde te voorkomen dat de voorwaarde (hier: de betalingsverplichting), als onderdeel van het besluit, formele rechtskracht krijgt. Dat in de ruimtelijke onderbouwing bij het vrijstellingsbesluit wordt verwezen naar de bevoegdhedenovereenkomst waarin de betalingsverplichting is overeengekomen, brengt niet mee dat deze betalingsverplichting rechtens geacht moet worden deel uit te maken van dat besluit of dat het besluit in die zin moet worden uitgelegd. (meer…)

Cassatieblog.nl