Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Ow art. 52


HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1221 (X/Staat).

In deze onteigeningszaak, waarin de Hoge Raad al eerder heeft geoordeeld (HR 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2805, NJ 2016/150), is aan de orde of de onteigende een voordeel toekomt vanwege de bijzondere geschiktheid van het onteigende (waarop in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier een verbreding van de rivier diende te worden aangelegd) doordat zich daarin een voormalige zandwinplas bevond. (meer…)

HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7056, (Staat/X c.s.)

Als een vonnis van vervroegde onteigening in kracht van gewijsde is gegaan doordat de tijdig ter griffie afgelegde cassatieverklaring niet binnen twee weken is gevolgd door betekening daarvan aan en dagvaarding van de onteigenende partij, moet de griffier desgevraagd onverwijld de verklaring van non-cassatie aan de onteigenende partij afgeven. Dat geldt ook als na afloop van de termijn van twee weken alsnog betekening van de cassatieverklaring en dagvaarding in cassatie heeft plaatsgevonden. (meer…)

Cassatieblog.nl