Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Rv art. 424

Gebondenheid aan beslissingen die in cassatie niet of tevergeefs zijn bestreden; ontvankelijkheid in cassatie van tussenuitspraken in onteigeningen

CB 2018-128 Geplaatst op 16 jul 2018 door

HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1221 (X/Staat).

In deze onteigeningszaak, waarin de Hoge Raad al eerder heeft geoordeeld (HR 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2805, NJ 2016/150), is aan de orde of de onteigende een voordeel toekomt vanwege de bijzondere geschiktheid van het onteigende (waarop in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier een verbreding van de rivier diende te worden aangelegd) doordat zich daarin een voormalige zandwinplas bevond. Lees verder >

Terugbetaling proceskosten na een in cassatie vernietigde beslissing

CB 2018-92 Geplaatst op 29 mei 2018 door

HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:728

Een verwijzingshof is gehouden de proceskosten van het hoger beroep opnieuw te begroten, zowel wat betreft de proceshandelingen die aan de vernietiging zijn voorafgegaan, als die welke na verwijzing zijn verricht. Lees verder >

Schending van de waarheidsplicht en eisvermeerdering na cassatie en verwijzing

CB 2017-167 Geplaatst op 20 sep 2017 door

HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2360

Vordering tot vergoeding van volledige proceskosten wegens schending van de waarheidsplicht, ingesteld na cassatie en verwijzing. (1) Indien is voldaan aan de voorwaarden voor een uitzondering op de ‘in beginsel strakke regel’, is een eiswijziging of -vermeerdering ook mogelijk in een verwijzingsprocedure na cassatie. Toelating ervan mag echter niet in strijd komen met de eisen van een goede procesorde. (2) Een verweer kan misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen opleveren als het, gelet op de evidente ongegrondheid daarvan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Een hierop gebaseerde vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten is aan de exclusieve en limitatieve regeling van art. 237-240 Rv onttrokken. Lees verder >

Terughoudende onrechtmatigheidstoetsing bij ontvangst van betalingen op g-rekening door onderaannemer

CB 2013-166 Geplaatst op 08 okt 2013 door

HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR2013:CA1736 (Eiseres/UWV)

Een onderaannemer behoorde zich te onthouden van gedragingen die inbreuk maken op het pandrecht van de bedrijfsverenigingop de g-rekening van de hoofdaannemer (art. 16b Coördinatiewet Sociale Verzekeringen (oud)). Gelet op het ontbreken van nadere regels over de mate waarin betalingen tussen hoofdaannemer en onderaannemers via de g-rekening konden lopen, was de onderaannemer slechts tot weigering of terugstorting gehouden als voor hem redelijkerwijs geen twijfel mogelijk was dat door die betalingen inbreuk werd gemaakt op dit pandrecht. Lees verder >

Gerechtelijke omzwervingen door schending verbod van terugverwijzing

CB 2012-16 Geplaatst op 30 jan 2012 door

HR 27 januari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BU6510

De rechter naar wie het geding door de Hoge Raad is verwezen, dient het geding zelf verder te behandelen en af te doen zonder dit weer te verwijzen. Dit is slechts anders indien de Hoge Raad bij zijn verwijzing met zoveel woorden de mogelijkheid tot verdere verwijzing heeft geopend. Omdat de Hoge Raad dat in dit geval in de eerste cassatieprocedure niet had gedaan, had het Amsterdamse hof het geding niet mogen terugverwijzen naar de rechtbank Rotterdam. Lees verder >

Individuele varkenshouder onevenredig belast door herstructureringsmaatregelen

CB 2011-44 Geplaatst op 05 sep 2011 door

HR 2 september 2011, LJN BQ5098 (Staat/X

Vervolg op HR 16 november 2001, LJN AD5493 (NVV c.s./Staat). Het verwijzingshof heeft kunnen oordelen dat verweerder in cassatie (varkenshouder) door de herstructureringsmaatregelen eind jaren ’90 onevenredig zwaar is getroffen en daarvoor financieel gecompenseerd moet worden. De poging om het eerdere oordeel van hof en Hoge Raad dat geen sprake is van eigendomsontneming opnieuw ter discussie te stellen, strandt op de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. Lees verder >