Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Rv art. 474g


HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1114 (Almer Beheer c.s./Van den Dungen Vastgoed c.s.)

Na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie oordeelt de Hoge Raad dat de in art. 5:2 Wft omschreven prospectusplicht niet van toepassing is op de executoriale verkoop van in beslag genomen certificaten van aandelen op de voet van art. 474g Rv. (meer…)

HR 14 juni 2013, LJN BZ4096

In procedures waarin in geschil is of een ontbonden rechtspersoon over baten beschikt, kan de rechter het oordeel van het bestuur of de vereffenaar van deze rechtspersoon dat zij geen baten (meer) heeft, op juistheid onderzoeken. Voor een dergelijk onderzoek behoeft niet (eerst) de procedure van art. 2:23c lid 1 BW – tot heropening van de vereffening van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon – te worden gevolgd. (meer…)

HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7006 (Almer Beheer c.s./X c.s.)

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de toepasselijkheid van de in art. 5:2 Wet op het financieel toezicht omschreven prospectusplicht op de door de rechtbank ex art. 474g Rv bepaalde executoriale verkoop van in beslag genomen certificaten van aandelen, alsmede over de reikwijdte van de vrijstelling van art. 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. (meer…)

Cassatieblog.nl