Alle berichten met de tag: EVRM art. 6


HR 24 juni 2011, LJN BQ1689

In deze onteigeningszaak is het beginsel van hoor en wederhoor niet geschonden, ondanks het feit dat pas in een laat stadium van de procedure aan de onteigende inzage kon worden verstrekt in de gemeentelijke exploitatieberekening die van belang was bij de bepaling van de schadeloosstelling. (meer…)

HR 17 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2302.

De immuniteit van bewindspersonen en volksvertegenwoordigers voor uitlatingen gedaan tijdens vergaderingen in het parlement, is niet beperkt tot immuniteit voor uitlatingen die verband houden met het onderwerp dat in het parlement werd behandeld. (meer…)