Selecteer een pagina

Alle berichten van: Paul Tanja


HR 9 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:208  (Rookie B.V. / ABC Hekwerk Participaties B.V.)

Als een overeenkomst van koop van aandelen wordt vernietigd wegens een wilsgebrek, brengt de enkele omstandigheid dat de verkoper de aandelen al heeft overgedragen aan de koper, nog niet mee dat de gevolgen van de overeenkomst bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt als bedoeld in art. 3:53 lid 2 BW. Evenmin is het enkele feit dat een partij wordt benadeeld door de vernietiging voldoende grond om art. 3:53 lid 2 BW toe te passen.  (meer…)

HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:19

De aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW vereist daadwerkelijke bekendheid met de schade en de aansprakelijke persoon. Bij de beoordeling of de benadeelde daadwerkelijk bekend was met het tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon dient de rechter te betrekken of de benadeelde over de kennis en het inzicht beschikte om de deugdelijkheid van het handelen te kunnen beoordelen. (meer…)

HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1527

Het verkopen van aandelen waarop beslag is gelegd, leidt alleen tot onttrekking aan het beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Sr. wanneer het de omvang of werking van de beslaglegging als daad van het openbaar gezag beperkt.
Deze zaak betreft de vraag of het verkopen van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, kan worden aangemerkt als een onttrekking aan het beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Wetboek van Strafrecht (Sr). (meer…)

HR 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1451 

De Hoge Raad heeft diverse keren gewezen op het recht van een partij om zijn zaak mondeling tegenover een rechter te verdedigen. Dit recht is vrij sterk. Dat zien we bijvoorbeeld in de rechtspraak met de strekking dat als één van de rechters wisselt na een mondelinge behandeling, partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zaak opnieuw te bepleiten voor de rechter die hun zaak beslist. Paul Tanja bespreekt het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

Cassatievlog #073 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatieblog.nl