Selecteer een pagina

Dossier: Hoge Raad Algemeen


De voorgestelde regeling van toezicht op de advocatuur streeft naar meer, intensiever en omvangrijker toezicht. De in algemene termen vervatte uitsluiting van een beroep op de geheimhoudingsplicht staat echter op gespannen voet met de kernwaarde van onafhankelijkheid. Daarnaast verdient de rechtsbescherming tegen (voorgenomen) toezichthoudende activiteiten verdere uitwerking. Aldus de Hoge Raad in zijn reactie op het ontwerp van de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet. (meer…)

Op 17 november 2011 is het boek ‘De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog’ verschenen. In dit boek, geschreven in opdracht van de Hoge Raad, gaan prof.mr. C. Jansen en mr. D. Venema in op de rol van het hoogste rechtscollege tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarmee wordt voor het eerst publiekelijk verantwoording afgelegd voor het beladen oorlogsverleden van de Hoge Raad. (meer…)

Raadsheer in de Hoge Raad mr. G. (Gerbrant) Snijders is door de ministerraad voorgedragen voor benoeming als staatsraad in buitengewone dienst bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze dubbelfunctie kan hij als liaison officer fungeren tussen beide hoogste rechtscolleges. (meer…)

Op 14 oktober 2011 vindt ten overstaan van de Civiele Kamer van de Hoge Raad mondeling pleidooi plaats in de cassatieprocedure tussen Knooble B.V. tegen de Staat der Nederlanden en de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). De zaak gaat kort gezegd over de juridische gevolgen van de verwijzing in het Bouwbesluit 2003 (een AMvB) naar de NEN-normen op het gebied van de bouw. (meer…)

De Hoge Raad krijgt drie nieuwe vicepresidenten. De ministerraad heeft op 19 augustus 2011 op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. W.A.M (Willem) van Schendel, mr. J.A.C.A. (Jacques) Overgaauw en mr. E.J. (Ernst) Numann, die momenteel al raadsheer in de Hoge Raad zijn. (meer…)