Selecteer een pagina
Digitaal procederen bij Hoge Raad verplicht voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener

Digitaal procederen bij Hoge Raad verplicht voor beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener

Hoge Raad 18 september 2020 ECLI:NL:HR:2020:1418

Art. 1 van het Besluit van 6 maart 2019, Staatsblad 2020, 99, Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures) brengt mee dat een beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener verplicht is digitaal te procederen in die gevallen waarin het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of na 15 april 2020 is bekend gemaakt.  Lees meer…

Wetenschap van bestuurder geldt als wetenschap van rechtspersoon

Wetenschap van bestuurder geldt als wetenschap van rechtspersoon

HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1413

In beginsel brengt de aard van de functie van bestuurder van een rechtspersoon mee dat zijn wetenschap in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als wetenschap van de rechtspersoon. Dit kan echter onder bijzondere omstandigheden anders zijn. Lees meer…

De beslissing in een eerste schadestaatprocedure heeft gezag van gewijsde in een opvolgende schadestaatprocedure

De beslissing in een eerste schadestaatprocedure heeft gezag van gewijsde in een opvolgende schadestaatprocedure

HR 11 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1412

Een schadestaatprocedure is ten opzichte van een eerdere schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen ‘een ander geding’ in de zin van art. 236 Rv. Daarom komt aan een beslissing over de rechtsbetrekking in geschil in een onherroepelijk vonnis in een schadestaatprocedure gezag van gewijsde toe in een volgende schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen.  Lees meer…

Wet zorg en dwang; gelijkgestelde aandoeningen – anticipatie op Besluit

Wet zorg en dwang; gelijkgestelde aandoeningen – anticipatie op Besluit

HR 17 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1289

Het stond de rechtbank vrij te anticiperen op de aangekondigde gelijkstelling van (onder meer) het syndroom van Korsakov met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap als bedoeld art. 1 lid 4 Wet zorg en dwang (Wzd), en een machtiging tot voortgezet verblijf op grond van de Wzd te verlenen. Lees meer…

Wvggz: de Crisismaatregel heeft een eigen beroep, voortzetting wordt zelfstandig beoordeeld

Wvggz: de Crisismaatregel heeft een eigen beroep, voortzetting wordt zelfstandig beoordeeld

HR 17 juli 202 ECLI:NL:HR:2020:1314

Of de burgemeester al dan niet bevoegd was een crisismaatregel te nemen is niet van belang voor de ontvankelijkheid van de officier van justitie in zijn verzoek tot verlening van een machtiging tot voortzetting van die crisismaatregel. Lees meer…

Exclusieve rechtsmacht bij beslag op zeeschip

Exclusieve rechtsmacht bij beslag op zeeschip

HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1280 (V Marine Fuels/Dexhon Shipping)

art. 5 Beslagverdrag kent exclusieve rechtsmacht toe aan de rechter binnen wiens rechtsgebied het scheepsbeslag is gelegd – in dit geval de Marokkaanse rechter – om dat scheepsbeslag op te heffen tegen het stellen van zekerheid en om de teruggave van die zekerheid te gelasten. Indien sprake is van exclusieve rechtsmacht van de Marokkaanse rechter voor opheffing en teruggave, wordt die rechtsmacht op onaanvaardbare wijze doorkruist indien de rechter van een andere verdragsstaat – in dit geval de Nederlandse rechter – rechtsmacht zou aannemen voor een vordering als hier door Dexhon c.s. is ingesteld. Lees meer…

Maatstaf aannemen rechtsbetrekking (art. 843a RV) in niet-IE-zaken

Maatstaf aannemen rechtsbetrekking (art. 843a RV) in niet-IE-zaken

HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1251

Ook buiten het terrein van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen heeft als maatstaf voor de beoordeling van een vordering op de voet van art. 843a Rv te gelden dat het bestaan van de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet, voldoende aannemelijk moet zijn. Lees meer…

De bijzondere regel van bewijslastverdeling van art. 7:176 BW

De bijzondere regel van bewijslastverdeling van art. 7:176 BW

HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1240

Bij het beroep van de schenker op misbruik van omstandigheden geldt de bewijsregel van art. 7:176 BW. Het hof heeft zijn oordeel dat er grond is om af te wijken van deze bewijsregel onvoldoende gemotiveerd. Lees meer…

Beroep op niet-ontvankelijkheid van een gefailleerde moet voor het einde van het faillissement worden gedaan

Beroep op niet-ontvankelijkheid van een gefailleerde moet voor het einde van het faillissement worden gedaan

HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1243

Op grond van art. 23 Fw verliest een schuldenaar door faillietverklaring van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen. In faillissement kan de schuldenaar nog wel in rechte optreden, maar een verweerder kan in dat geval op grond van art. 23 en art. 25 lid 1 Fw een beroep doen op de niet-ontvankelijkheid van de schuldenaar. Dat beroep moet voor het einde van het faillissement worden gedaan. Daarna komt verweerder geen beroep meer toe op niet-ontvankelijkheid van de schuldenaar. Lees meer…

Archief