Selecteer een pagina
Prejudiciële vragen: hebben pleegouders toestemming nodig voor een uitstapje of vakantie met de minderjarige?

Prejudiciële vragen: hebben pleegouders toestemming nodig voor een uitstapje of vakantie met de minderjarige?

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:748

Pleegouders van een minderjarige die onder toezicht van een gecertificeerde instelling is gesteld en uit huis is geplaatst, hoeven geen toestemming te vragen aan de met het gezag belaste ouders voor het meenemen van de minderjarige op vakanties en uitstapjes. Ook hoeven zij geen toestemming te vragen aan de gecertificeerde instelling, tenzij (a) een voorgenomen uitstapje of vakantie de omgangsregeling met de ouders raakt of (b) de gecertificeerde instelling vooraf kenbaar heeft gemaakt dat – gezien haar toezichthoudende taak – voorafgaande toestemming vereist is. Lees meer…

Wvggz: aanwijzingen voor actualisering van een medische verklaring

Wvggz: aanwijzingen voor actualisering van een medische verklaring

HR 11 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:885

Een verklaring van een verpleegkundig specialist over de actuele gezondheidstoestand van een betrokkene kan niet voorzien in actualisering van een medische verklaring. Lees meer…

Werknemer was niet te laat met verzoek vernietiging ontslag op staande voet

Werknemer was niet te laat met verzoek vernietiging ontslag op staande voet

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:747

Het hof heeft de werknemer ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet. Anders dan het hof heeft geoordeeld, is dit verzoek tijdig gedaan.  Lees meer…

Herroeping arbitraal vonnis: begin termijn art. 1068 lid 2 Rv als beroep wordt gedaan op elk van de drie herroepingsgronden

Herroeping arbitraal vonnis: begin termijn art. 1068 lid 2 Rv als beroep wordt gedaan op elk van de drie herroepingsgronden

28 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:784 

De driemaandentermijn van art. 1068 lid 2 Rv kan – naar gelang de omstandigheden van het geval – voor elke afzonderlijke herroepingsgrond aanvangen op het zelfde moment, of juist op uiteenlopende momenten.
Het gaat in dit geschil om de vraag of een partij de driemaandentermijn van art. 1068 lid 2 Rv voor herroeping van een arbitraal vonnis heeft laten verstrijken en het moment waarop de driemaandentermijn voor elk van de herroepingsgronden van dat artikel aanvangt.  Lees meer…

Prejudiciële vragen: Omvang van het geding bij de kantonrechter na een beslissing van de huurcommissie

Prejudiciële vragen: Omvang van het geding bij de kantonrechter na een beslissing van de huurcommissie

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:657

Wanneer een huurder of een verhuurder van een woonruimte tijdig een vordering als bedoeld in art. 7:262 BW instelt, zijn partijen in het geheel niet meer gebonden aan de uitspraak van de huurcommissie. Het is dan aan de kantonrechter om te beslissen over het geschil tussen partijen. Daarmee strookt dat de kantonrechter ook moet beslissen over andere bij de huurcommissie aan de orde gestelde geschilpunten dan door de eiser aan de kantonrechter worden voorgelegd. Het is dus niet nodig dat de gedaagde deze andere geschilpunten als verweer of door middel van een vordering in reconventie aan de orde stelt. Lees meer…

De zorgplicht van een juridisch adviseur bij onderhandelingen

De zorgplicht van een juridisch adviseur bij onderhandelingen

HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:753

Niet begrijpelijk oordeel van het hof dat het voor eisers ook zonder waarschuwing door hun juridisch adviseur duidelijk moest zijn dat het niet zonder meer aanvaarden van een schikkingsvoorstel (door het doen van een tegenvoorstel) tot gevolg kon hebben dat uiteindelijk een slechter resultaat zou worden geboekt. Lees meer…

De causaliteitsmaatstaf bij een verzekeringsovereenkomst

De causaliteitsmaatstaf bij een verzekeringsovereenkomst

HR 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:815

Bij de vraag van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan om te bepalen of het in een verzekeringsovereenkomst verlangde causale verband aanwezig is, komt het in de eerste plaats aan op wat partijen daarover zijn overeengekomen. Als de overeenkomst daarover niets regelt, is de rechter niet gehouden de aanwezigheid van het causale verband in beginsel te onderzoeken aan de hand van de leer van de dominant cause.  Lees meer…

Wvggz: geen nawerking – aansluitende zorgmachtiging moet (kunnen) aansluiten

Wvggz: geen nawerking – aansluitende zorgmachtiging moet (kunnen) aansluiten

Hoge Raad 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:818

De rechtbank heeft op het verzoek om een aansluitende zorgmachtiging voor de duur van een jaar beslist nadat de geldigheidsduur van de eerdere zorgmachtiging was verstreken, terwijl de officier van justitie zijn verzoek om deze vervolgmachtiging niet had ingediend uiterlijk vier weken voordat de lopende machtiging verstreek. Aldus was geen sprake van aansluiting en kon de vervolgmachtiging niet worden verleend voor de duur van twaalf maanden.  Lees meer…

Voor ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is

Voor ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781

Voor een ontslag op de e-grond is niet vereist dat dit het laatste redmiddel is, in die zin dat een ontslag alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan. Voor een dergelijke opvatting biedt noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt. Lees meer…

Dwangsomveroordeling vereist termijn voor nakoming

Dwangsomveroordeling vereist termijn voor nakoming

HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:792

Het hof heeft ten onrechte geen termijn voor nakoming van een tweetal veroordelingen bepaald en ook niet op de voet van art. 611a lid 4 Rv bepaald dat de veroordeelde partij pas na verloop van een zekere termijn een dwangsom zal verbeuren. Voor een geldige dwangsomveroordeling is dat vereist. Lees meer…

Archief