Selecteer een pagina
Misbruik van machtspositie door ongelijke tarieven?

Misbruik van machtspositie door ongelijke tarieven?

HR 1 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:300

(i) Een dominante onderneming is niet verplicht om aan al haar afnemers dezelfde prijs in rekening te brengen.
(ii) Om vast te kunnen stellen of de prijsdiscriminatie een nadeel bij de mededinging oplevert, moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval worden geanalyseerd.
(iii) De Hoge Raad noemt, onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, verschillende omstandigheden die de rechter daarbij kan betrekken. Lees meer…

De grenzen van de rechtsstrijd

De grenzen van de rechtsstrijd

HR 1 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:299

In dit arrest staat ter discussie of het hof de grenzen van de rechtsstrijd heeft miskend door de toewijzing van een subsidiaire vordering door de rechtbank te bekrachtigen op de grondslag van de primaire vordering. De Hoge Raad beslist dat dit niet het geval is. De Hoge Raad legt het dictum van het hof uit tegen de achtergrond van de overwegingen van het hof. Lees meer…

Peilmoment beoordeling beroep werkgever op uitzondering Xella-norm

Peilmoment beoordeling beroep werkgever op uitzondering Xella-norm

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:400 (Werknemer / ROC Twente)

Beoordeling van een uitzondering op de Xella-norm vindt plaats naar het moment waarop de werknemer het beëindigingsvoorstel doet. Bij de beoordeling of de werkgever op dat moment een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst dienen ook (voor zover van belang) feiten en omstandigheden te worden betrokken die zich voor of na dat moment hebben voorgedaan. Lees meer…

Cassatievlog #092 | Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

Cassatievlog #092 | Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:389

Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichting). Giel Wind bespreekt deze uitspraak.

Cassatievlog #092 is ook als podcast beschikbaar

 

Cassatievlog #091 | Geen klachtplicht bij concurrentiebeding

HR 8 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:336  (Centra-Klima / oud-werknemers)

Een werkgever beroept zich pas na acht maanden op de schending van een concurrentiebeding door twee oud-werknemers. Heeft de werkgever daarmee de klachtplicht van art. 6:89 BW geschonden? De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. In drie minuten bespreekt Matthijs Bakker deze zaak.

Cassatievlog #091 is ook als podcast beschikbaar

De Richtlijn grondroeren als zorgvuldigheidsnorm bij graafwerkzaamheden

De Richtlijn grondroeren als zorgvuldigheidsnorm bij graafwerkzaamheden

HR 15 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1750 (Liander/Krinkels)

De Hoge Raad bevestigt dat de CROW 500, een richtlijn over zorgvuldig grondroeren, een zorgplicht voor grondroerders bevat waarbij de rechter in beginsel moet aansluiten. Daarbij komt groot belang toe aan de bewoordingen van de CROW 500. De motiveringsklachten van Liander over ’s hofs toepassing van de CROW 500 falen. De Hoge Raad introduceert ten slotte een bewijsvermoeden over onzorgvuldig handelen van de grondroerder. Lees meer…

Cassatievlog #090 | Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

Cassatievlog #090 | Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

1 maart 2024 ECLI:NL:HR:2024:298

Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters. Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de zaak zelf af. Hidde Volberda bespreekt het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

Cassatievlog #090 is ook als podcast beschikbaar.

Archief

Cassatieblog.nl