Selecteer een pagina
Eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor

Eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1105

De partij die om een voorlopig getuigenverhoor verzoekt, hoeft niet nauwkeurig aan te geven welke feiten en stellingen hij aan zijn  vordering ten grondslag wil leggen. De verzoeker hoeft zich evenmin uit te laten over de precieze aard van de vordering en de omvang van de schade die hij wil verhalen. Wel moet hij ruwweg de beoogde vordering en te bewijzen feiten schetsen, zodat voor de rechter en de wederpartij voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Lees meer…

Voor per abuis gelegd beslag op zaken van een derde geldt geen risicoaansprakelijkheid

Voor per abuis gelegd beslag op zaken van een derde geldt geen risicoaansprakelijkheid

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1110

 De Hoge Raad heeft beslist dat de regel dat degene die conservatoir beslag legt en handhaaft op eigen risico handelt en als gevolg daarvan ontstane schade moet vergoeden als het beslag achteraf ten onrechte gelegd blijkt te zijn, niet geldt indien (per abuis) bij de beslagene ook beslag is gelegd op zaken van een derde. Lees meer…

Een rechter mag geen dwangsom verbinden aan de verplichting tot zekerheidstelling in het kader van de uitvoerbaarheid bij voorraad

Een rechter mag geen dwangsom verbinden aan de verplichting tot zekerheidstelling in het kader van de uitvoerbaarheid bij voorraad

HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:987

De voorwaarde van zekerheidstelling bij de uitvoerbaarverklaring van een vonnis houdt geen bevel tot zekerheidstelling in en heeft evenmin het karakter van een verbod om tot tenuitvoerlegging over te gaan zonder zekerheid te stellen. Van een ‘hoofdveroordeling’ in de zin van de wettelijke bepalingen over dwangsommen is daarmee geen sprake. Een rechter kan om die reden geen dwangsom verbinden aan deze voorwaarde tot het stellen van zekerheid. Lees meer…

Wanneer heeft de ontvanger een verplichting tot ambtshalve vermindering van betekeningskosten?

Wanneer heeft de ontvanger een verplichting tot ambtshalve vermindering van betekeningskosten?

HR 13 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:686

 Als een beschikking van de belastingdeurwaarder inzake de kosten van betekening van een dwangbevel met bevel tot betaling onherroepelijk is geworden, en degene aan wie de kosten in rekening zijn gebracht de ontvanger verzoekt om ambtshalve vermindering van die kosten, kan de afwijzing van dit verzoek – waartegen geen beroep bij de bestuursrechter openstaat – worden voorgelegd aan de civiele rechter. Vanwege het nauwe verband tussen die afwijzing door de ontvanger en de kostenbeschikking van de belastingdeurwaarder, moet de civiele rechter dan onderzoeken of die kostenbeschikking onmiskenbaar onjuist was toen zij werd gegeven.  Lees meer…

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de curator tot het wijzigen of maken van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk van de onder curatele gestelde

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de curator tot het wijzigen of maken van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk van de onder curatele gestelde

 HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1113

De curator kan als wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde staande het huwelijk de huwelijkse voorwaarden van de onder curatele gestelde wijzigen, wanneer hij daartoe door de kantonrechter is gemachtigd. Deze mogelijkheid is van belang zowel wanneer de onder curatele gestelde in het geheel niet in staat is zijn wil te bepalen en daardoor niet zelf kan optreden, als wanneer de onder curatele gestelde weliswaar zijn wil kan bepalen maar hij zijn vermogensrechtelijke belangen niet behoorlijk waarneemt.  Lees meer…

Causaal verband tussen misleidende mededelingen van Staatsloterij en de aankoop van loten?

Causaal verband tussen misleidende mededelingen van Staatsloterij en de aankoop van loten?

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1109

De vraag of sprake is van misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 (oud) BW moet worden onderscheiden van de vraag of sprake is van causaal verband tussen gedane misleidende mededelingen en het (al dan niet) handelen van de betreffende consument. In gevallen die zien op de misleidende mededelingen die Staatsloterij in de periode 2000-2008 heeft gedaan, bestaat er – ten aanzien van abonnementsspelers – onvoldoende reden om een vermoeden van dergelijk causaal verband te aanvaarden. Er is namelijk geen sprake van een zodanige bewijsproblematiek dat anders de bescherming van art. 6:194 (oud) BW illusoir wordt.

Lees meer…

Oude zakelijke rechten: watervaste visrechten na verlegging van het water

Oude zakelijke rechten: watervaste visrechten na verlegging van het water

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1111

Openbaar water valt onder openbaar gezag en niet binnen het territorium van een leengebied. Watervaste visrechten in dergelijk openbaar water blijven daarom op het water rusten, ook wanneer door dit openbaar water door verlegging in zijn geheel binnen het territorium van een andere leen valt.

Lees meer…

Geen oordeel Hoge Raad over uitleg Belgisch recht

Geen oordeel Hoge Raad over uitleg Belgisch recht

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1108

Klaarblijkelijk berust het oordeel van het hof over een beroep op het gezag van gewijsde van een Belgisch verstekvonnis op zijn uitleg van het Belgisch recht. Klachten stuiten af op art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO. Verder: beperkte strekking eis inschrijving in rechtsmiddelenregister.

Lees meer…

Cassatievlog #027 | Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor

Cassatievlog #027 | Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor

Hoge Raad 15 juli 2022 (verzoeker / de Gemeente c.s.), ECLI:NL:HR:2022:1105
Hoge Raad 15 juli 2022 (verzoeker / CEB), ECLI:NL:HR:2022:1112

In dit vlog behandelt Paul Tanja twee uitspraken van de Hoge Raad over de mogelijkheid om een voorlopig getuigenverhoor te vragen. In beide uitspraken corrigeert de Hoge Raad de uitspraken van het gerechtshof, omdat het hof te strenge eisen had gesteld aan de inhoud van het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor.

 

Wijziging van eis in een renvooiprocedure?

Wijziging van eis in een renvooiprocedure?

HR 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1057

In een renvooiprocedure is een wijziging van eis in ieder geval toelaatbaar als daarmee niet wordt getreden buiten de grenzen van hetgeen partijen ten overstaan van de rechter-commissaris verdeeld hield. Deze grenzen hoeven daarbij niet steeds scherp te zijn getrokken, nu bij het aanmelden van de vordering en bij het doen van tegenspraak alleen summier hoeft te zijn opgegeven wat wordt gevorderd of tegengesproken, en op welke gronden dat gebeurt.  Lees meer…

Archief