Selecteer een pagina
Niet-ontvankelijkheid in cassatie: een drieluik

Niet-ontvankelijkheid in cassatie: een drieluik

HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1673, ECLI:NL:HR:2021:1676; ECLI:NL:HR:2021:1670

Op 12 november 2021 wees de Hoge Raad drie arresten over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep als sprake is van een rechtsmiddelenverbod. De vraag is dan of er een beroep is gedaan op een doorbrekingsgrond. Als dat het niet het geval is, is het cassatieberoep niet-ontvankelijk. Wordt wel een beroep gedaan op een doorbrekingsgrond, dan is het cassatieberoep ontvankelijk en beoordeelt de Hoge Raad het beroep op de doorbrekingsgrond inhoudelijk. In dat geval kan nog wel de vraag opkomen binnen welke termijn een dergelijk cassatieberoep moet worden ingesteld, nu de wet uitgaat van een rechtsmiddelenverbod en dus geen regeling over de beroepstermijnen bevat. Daarbij moet worden aangesloten bij de wel in de wet geregelde gevallen.

Lees meer…

Geregistreerde indicatie niet beslissend bij clustering van geneesmiddelen

Geregistreerde indicatie niet beslissend bij clustering van geneesmiddelen

HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1535

Bij het clusteren van geneesmiddelen en het op basis daarvan vaststellen van een vergoedingslimiet is de minister niet gebonden aan de indicatie waarvoor een geneesmiddel is geregistreerd. Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof kunnen in hetzelfde cluster worden geplaatst, ook al zijn ze voor verschillende indicaties geregistreerd.

Lees meer…

Hoge Raad vernietigt arresten van het hof in Yukos-zaak

Hoge Raad vernietigt arresten van het hof in Yukos-zaak

HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645

De Hoge Raad heeft de arresten van het Hof Den Haag in de zaak tussen Yukos en de Russische Federatie vernietigd. Het hof had miskend dat stellingen over gepleegd bedrog in de arbitrage niet alleen naar voren kunnen worden gebracht in een herroepingsprocedure, maar ook in een vernietigingsprocedure zoals de onderhavige.

Lees meer…

Prejudiciële vragen: slotuitdelingslijst ook vereist voor afwikkeling schuldsaneringsboedel met weinig actief

Prejudiciële vragen: slotuitdelingslijst ook vereist voor afwikkeling schuldsaneringsboedel met weinig actief

HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1353

Van de wettelijke regeling voor het beëindigen van de toepassing van de schuldsaneringsregeling mag niet worden afgeweken als het boedelactief een beperkte omvang heeft. Ook dan moet een verificatievergadering plaatsvinden en een slotuitdelingslijst worden opgemaakt. Lees meer…

Kan een bank verplicht zijn om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Kan een bank verplicht zijn om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652

Op banken kan op grond van hun maatschappelijke positie ook ten aanzien van niet-consumenten de verplichting kan rusten een betaalrekening aan te bieden. Daarbij weegt zwaar dat het zonder betaalrekening vrijwel onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en om een bedrijf te exploiteren. Lees meer…

Wie kunnen vernietiging van gegevens uit het dossier van een jeugdhulpverleningsinstelling verzoeken?

Wie kunnen vernietiging van gegevens uit het dossier van een jeugdhulpverleningsinstelling verzoeken?

HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1169

De ene ouder kan aan art. 7.3.9 lid 1 Jeugdwet niet de bevoegdheid ontlenen om te verzoeken om vernietiging van gegevens uit het dossier over jeugdhulp aan de andere ouder. Slechts de ouder ten aanzien van wie de jeugdhulpverlener een dossier heeft ingericht, kan op grond van dit artikel verzoeken om gegevens uit dat dossier te vernietigen. Dit laat onverlet dat de andere ouder mogelijk wel op grond van de algemene privacywetgeving (thans de AVG) een dergelijke vernietiging kan verlangen.  Lees meer…

Groninger aardbevingsschade: schadevergoeding voor bewoners

Groninger aardbevingsschade: schadevergoeding voor bewoners

HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1534

De Hoge Raad laat een oordeel van het hof in stand, waarin het hof schadevergoeding had toegewezen aan een groep bewoners van huizen met aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen. Het hof besliste dat een bewoner van een huis waaraan fysieke schade is ontstaan die is veroorzaakt of verergerd door aardbevingen in Groningen recht heeft op schadevergoeding wegens gederfd woongenot, omdat in dat geval het niveau is bereikt waarop de door NAM veroorzaakte hinder en overlast onrechtmatig is. Dit ongeacht de uiteenlopende omvang van fysieke schade aan de woningen. Een bewoner van een huis dat ten minste tweemaal fysieke schade heeft opgelopen heeft daarnaast recht op vergoeding van immateriële schade van minstens EUR 2.500 per bewoner. Lees meer…

Dozy-clausule maakt andere echtgenoot schuldenaar

Dozy-clausule maakt andere echtgenoot schuldenaar

HR 15 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1527

Door een Dozy-clausule wordt een echtgenoot meteen schuldenaar van schulden van de andere echtgenoot die voor de ontbinding van hun huwelijksgemeenschap op het gemeenschappelijke vermogen konden worden verhaald. Lees meer…

Archief