Selecteer een pagina
Geen uitbreiding art. 80 lid 1 RO tot schending van het Unierecht

Geen uitbreiding art. 80 lid 1 RO tot schending van het Unierecht

HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1591

Er bestaat geen aanleiding de in art. 80 lid 1 RO genoemde gronden van cassatie uit te breiden tot schending van het Unierecht. Het Unierecht vormt immers onderdeel van de Nederlandse rechtsorde en neemt voor de toepassing van art. 80 lid 1 RO geen uitzonderingspositie in. Lees meer…

Besluitaansprakelijkheid; maatstaf causaal verband en hypothetisch rechtmatig besluit

Besluitaansprakelijkheid; maatstaf causaal verband en hypothetisch rechtmatig besluit

HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510

Het condicio sine qua non-verband bij besluitenaansprakelijkheid dient te worden vastgesteld aan de hand van de maatstaf hoe het bestuursorgaan zou hebben beslist of gehandeld indien het niet het onrechtmatige besluit had genomen (UWV/X). Bij de beoordeling of het bestuursorgaan een rechtmatig besluit had kunnen nemen in het hypothetisch rechtmatig scenario moet worden uitgegaan van het tijdstip waarop het onrechtmatige besluit is genomen en de op dat tijdstip geldende regelgeving. Lees meer…

Het rechtsmiddelkarakter van het verzet

Het rechtsmiddelkarakter van het verzet

HR 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1546

(i) Het instellen van verzet werkt in beginsel niet door in de verhouding tot de medegedaagden.
(ii) Door het verzet wordt de instantie heropend en voortgezet, maar uitsluitend tussen de oorspronkelijk eiser en de gedaagde die het verzet instelt.
(iii) Of en voor wie een rechtsmiddel openstaat en ten opzichte van welke partijen een rechtsmiddel en de daarop gedane uitspraak werking kunnen hebben, staat niet ter vrije bepaling van partijen. De daarvoor geldende regels zijn van openbare orde. Lees meer…

Wanneer is sprake van een voorrangsregel als bedoeld in art. 7 lid 1 EVO?

Wanneer is sprake van een voorrangsregel als bedoeld in art. 7 lid 1 EVO?

HR 18 september 2020 ECLI:NL:HR:2020:1443

In deze Caribische zaak staat de vraag centraal of een dwingende bepaling van Frans verzekeringsrecht kan worden beschouwd als een bepaling van bijzonder dwingend recht als bedoeld in artikel 7 lid 1 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (hierna: “EVO”), en daarmee het toepasselijk recht op de verzekeringsovereenkomst kan doorkruisen. Lees meer…

Hoge Raad is bevoegd kennis te nemen van verzoek om schorsing tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen

Hoge Raad is bevoegd kennis te nemen van verzoek om schorsing tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen

HR 25 september 2020 ECLI:NL:HR:2020:1511

Deze zaak gaat (uitsluitend) over de vraag of de Hoge Raad bevoegd is om op grond van artikel 1066 (oud) Rv kennis te nemen van een verzoek van de Russische Federatie tot (voorlopige) schorsing van de tenuitvoerlegging van een aantal arbitrale beslissingen. Bij de Hoge Raad is een cassatieberoep aanhangig, waarin voorligt of deze arbitrale beslissingen moeten worden vernietigd op grond van artikel 1065 (oud) Rv. Lees meer…

Wvggz: geneesheer-directeur tevens psychiater kan medische verklaring opstellen

Wvggz: geneesheer-directeur tevens psychiater kan medische verklaring opstellen

HR 2 oktober 2020 ECLI:NL:HR:2020:1545

In het kader van een verzoek om verlening van een zorgmachtiging had de rechtbank onder meer overwogen dat, als de medische verklaring en de bevindingen van de geneesheer-directeur (gd) zijn opgesteld door een en dezelfde psychiater, die dus ook gd is, de controlerende taak van de gd illusoir wordt omdat hij dan zichzelf controleert. Niettemin leidde dat niet tot afwijzing van het verzoek, samengevat wegens het volgens de rechtbank betrekkelijke belang van de stukken van de gd. Betrokkene noch de officier van justitie konden zich in deze beoordeling vinden, betrokkene ook niet in het resultaat. Lees meer…

Geen onrechtmatige rechtspraak bij beoordeling toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

Geen onrechtmatige rechtspraak bij beoordeling toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

HR 2 oktober 2020 ECLLI:NL:HR:2020:1538

De Hoge Raad laat oordeel hof over beoordeling toepassing art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (Vv) in Afghaanse zaken van voormalige KhAD/WAD-(onder)officieren in stand. Lees meer…

Wvggz en Covid-19

Wvggz en Covid-19

HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1509

In beginsel moet een psychiater betrokkene persoonlijk observeren en moet de rechtbank het verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel mondeling behandelen. Het kan zo zijn dat fysieke aanwezigheid van personen in elkaars nabijheid niet mogelijk of niet verantwoord is, bijvoorbeeld bij een uitbraak van COVID-19. Dan mag worden getelefoneerd, maar verdient beeldbellen de voorkeur. Lees meer…

Wvggz: zorgmachtiging kan ambulante zorg en opneming in accommodatie bevatten

Wvggz: zorgmachtiging kan ambulante zorg en opneming in accommodatie bevatten

HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1508

De Hoge Raad maakt met een betrekkelijk korte en heldere beschikking een einde aan discussie over de mogelijkheid om in een zorgmachtiging ook te voorzien in de mogelijkheid tot het opnemen in een accommodatie, een psychiatrisch ziekenhuis, als ambulante zorg niet meer volstaat; die mogelijkheid bestaat. De Hoge Raad beslist voorts dat voor dat opnemen geen nieuwe medische verklaring van een onafhankelijk psychiater nodig is.

Lees meer…

Ondernemingsraad kan niet in proceskosten OK-procedure worden veroordeeld

Ondernemingsraad kan niet in proceskosten OK-procedure worden veroordeeld

HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1283 en HR 18 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1444 

De Hoge Raad stelt bij herstelbeschikking van 18 september 2020 vast dat in de beschikking van 17 juli 2020 inderdaad sprake is van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent. Lees meer…

Archief