Selecteer een pagina
(Postzegel)bestemmingsplan levert geen bijzondere last of beperking op in de zin van art. 7:15 BW

(Postzegel)bestemmingsplan levert geen bijzondere last of beperking op in de zin van art. 7:15 BW

HR 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:521

Een verkoper moet de zaak vrij van bijzondere lasten en beperkingen overdragen (uitdrukkelijke aanvaarding uitgezonderd) (art. 7:15 lid 1 BW). Deze regel is niet van toepassing als de lasten of beperkingen voortvloeien uit een zaaksspecifiek bestemmingsplan (‘postzegelbestemmingsplan’). De Hoge Raad ziet geen aanleiding af te wijken van het Portsight-arrest.  Lees meer…

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

Cassatievlog #094 | ‘Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

HR 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:521

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit recente arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #094 is ook als podcast beschikbaar

Aansprakelijkheid voor (on)deelbare vorderingen ten tijde van juridische splitsing en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij rentebedingen

Aansprakelijkheid voor (on)deelbare vorderingen ten tijde van juridische splitsing en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij rentebedingen

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:429

Voor de beoordeling of een verbintenis deelbaar of ondeelbaar is als bedoeld in art. 2:334t leden 2 en 3 BW is uitsluitend beslissend de aard van de prestatie waartoe partijen op grond van de verbintenis verplicht dan wel gerechtigd zijn. Een verbintenis kan niet contractueel ondeelbaar worden gemaakt voor de toepassing van art. 2:334t BW.
Of een beroep op een rentebeding in geldleningsovereenkomst ten opzichte van andere deelgenoten bij verdeling van notarieel executiedepot naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moet worden beoordeeld op grond van de omstandigheden die betrekking hebben op de relatie tussen de entiteit die zich op het rentebeding beroept en de andere deelgenoten. Het gaat daarbij niet om de omstandigheden die zich hebben voorgedaan ten tijde van het sluiten van de geldleningsovereenkomst. Lees meer…

Cassatievlog #093 | Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingen

Cassatievlog #093 | Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingen

HR 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:464  (Russische Federatie / aandeelhouders Yukos Oil, Hulley Enterprise LTD, Yukos cs)

Dit arrest betreft een executiegeschil tussen de Russische Federatie en drie voormalig aandeelhouders van Yukos Oil. Centrale vraag is of de stand in de vernietigingsprocedure moet leiden tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van drie arbitrale beslissingen. De Hoge Raad beantwoordt die vraag ontkennend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.

Cassatievlog #093 is ook als podcast beschikbaar

Archief

Cassatieblog.nl