Selecteer een pagina
Vernietiging wegens partijdigheid na berusting hof in de wrakingsprocedure

Vernietiging wegens partijdigheid na berusting hof in de wrakingsprocedure

HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1738

Ook een partij die na een tussenuitspraak een wrakingsverzoek heeft gedaan waarin is berust heeft de mogelijkheid om in hogere instantie aan te voeren dat de aangevochten rechtelijke beslissing niet in stand kan blijven, omdat wegens het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter geen sprake is van een eerlijke procedure. Lees meer…

Cassatievlog #051 | Verjaring van de vordering tot teruggave cultuurgoed

Cassatievlog #051 | Verjaring van de vordering tot teruggave cultuurgoed

HR 10 februari 2023 ECLI:NL:HR:2023:200

Het Koninkrijk Zweden vordert de teruggave van een bijzonder boek dat is ontvreemd uit haar Koninklijke Bibliotheek. De vordering tot teruggave van het cultuurgoed is echter verjaard, op grond van art. 3:310a lid 1 (oud) BW. Daarnaast heeft het hof terecht niet ambtshalve geoordeeld over de vraag naar het op deze kwestie toepasselijke recht, omdat deze vraag niet lag binnen het door de grieven ontsloten gebied. Hidde Volberda bespreekt het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

 

Vernietiging van een besluit tot wijziging van de splitsingsakte door een VvE

Vernietiging van een besluit tot wijziging van de splitsingsakte door een VvE

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286

(i) Art. 5:139 lid 2 BW is niet van toepassing op alle besluiten van een VvE tot wijziging van de splitsingsakte.
(ii) Om te kunnen vaststellen of de appartementseigenaar schade lijdt door de wijziging, moet de akte van splitsing van na de wijziging worden vergeleken met de akte van splitsing van voor de wijziging. De kosten voor het wijzigen van de akte kunnen daarbij onder omstandigheden ook worden aangemerkt als schade. Lees meer…

Kan de vereffenaar de ingediende tussentijdse uitdelingslijst intrekken?

Kan de vereffenaar de ingediende tussentijdse uitdelingslijst intrekken?

HR 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:145

De vereffenaar van een nalatenschap kan tussentijdse uitdelingen doen. Hij is in principe ook bevoegd om de tussentijdse uitdelingslijst (weer) in te trekken, mits deze nog niet verbindend is geworden. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, geldt voor de mogelijkheid tot intrekking van een tussentijdse uitdelingslijst niet als eis dat dat sprake is van overduidelijke fouten. Lees meer…

Verkrijging te kwader trouw en onrechtmatige daad: een vervolg op Gemeente Heusden/Erven X

Verkrijging te kwader trouw en onrechtmatige daad: een vervolg op Gemeente Heusden/Erven X

HR 20 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:62

De Hoge Raad komt niet terug op het arrest Gemeente Heusden/Erven X. In dat arrest formuleerde hij de regel dat een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, tegenover de eigenaar onrechtmatig handelt en bloot kan staan aan een vordering uit onrechtmatige daad van die voormalige eigenaar als deze zijn eigendom heeft verloren door de werking van art. 3:105 BW. Lees meer…

Verjaring van de vordering tot teruggave van een cultuurgoed

Verjaring van de vordering tot teruggave van een cultuurgoed

HR 10 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:200

De vordering van het Koninkrijk Zweden tot teruggave van een cultuurgoed (art. 3:310a BW) is verjaard. Het hof heeft terecht niet ambtshalve geoordeeld over de vraag naar het op deze kwestie toepasselijke recht, omdat deze vraag niet lag binnen het door de grieven ontsloten gebied. Lees meer…

Cassatievlog #050 | Over ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

Cassatievlog #050 | Over ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

HR 24 februari 2023 ECLI:NL:HR:2023:313

Cassatieadvocaat Paul Tanja bespreekt in dit vlog waarom het hof niet ambtshalve het Weens Koopverdrag mocht toepassen op de overeenkomst. Daarnaast komt aan bod dat een beroep op dwaling ook mag worden gebaseerd op de voorstelling die een partij heeft van de andere rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, zoals een tijdige levering.

Ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

Ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:313

Het hof mocht niet ambtshalve het Weens Koopverdrag toepassen op de overeenkomst van partijen, terwijl de rechtbank al had geoordeeld dat Nederlands recht van toepassing was met uitsluiting van dat verdrag. Daarnaast heeft het hof miskend dat een beroep op dwaling niet alleen kan zijn gebaseerd op een verkeerde voorstelling van de eigenschappen van het betrokken goed, maar ook op de voorstelling die een partij heeft van de andere rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, zoals een tijdige levering. Lees meer…

Cassatievlog #049 |  Hoger beroep bij beslissingen in een getuigenverhoor

Cassatievlog #049 | Hoger beroep bij beslissingen in een getuigenverhoor

HR 17 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:255

Op welk moment kunnen partijen hoger beroep instellen tegen beslissingen die worden genomen in het kader van een getuigenverhoor? Maakt het daarvoor nog uit of het gaat om een voorlopig getuigenverhoor? De Hoge Raad geeft in deze uitspraak antwoord op deze vragen. In dit Cassatievlog bespreekt Maartje Möhring in drie minuten de uitspraak van de Hoge Raad.

Archief

Cassatieblog.nl