Selecteer een pagina
Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

Is een werkgever(sorganisatie) gehouden tot cao-onderhandelingen met een vakbond?

HR 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:673

Een werkgever of werkgeversorganisatie mag in beginsel zelf bepalen of, en zo ja met wie, zij over collectieve arbeidsvoorwaarden wil overleggen. Onder omstandigheden kan de weigering van een werkgever of werkgeversorganisatie om met een vakbond over een cao in onderhandeling te treden echter wel onrechtmatig zijn. Is dat het geval, dan kan dat grond zijn om de werkgever of de werkgeversorganisatie te gebieden alsnog met die vakbond in onderhandeling te treden over een cao. Lees meer…

Kan een houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties vergader- en stemrechten uitoefenen?

Kan een houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties vergader- en stemrechten uitoefenen?

HR 19 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:642

Centrale vraag is of een Russische vennootschap die is onderworpen aan de EU-sancties tegen Rusland, de vergader- en stemrechten kan uitoefenen die zijn verbonden aan door haar gehouden certificaten van aandelen in een Nederlandse kapitaalvennootschap. Volgens de Hoge Raad bestaat daarover redelijke twijfel. De Hoge Raad wil daarom prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) over de uitleg van Verordening 269/2014. Lees meer…

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:587

Het beginsel van hoor en wederhoor, neergelegd in art. 19 Rv en mede gewaarborgd in art. 6 lid 1 EVRM, brengt mee dat het hof niet mag uitgaan van de juistheid van de stellingen die pas zijn ingenomen in de laatste memorie in hoger beroep, zonder de wederpartij in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren.  Lees meer…

Meerekenen inkomsten uit zwart werk bij begroten schade door verlies arbeidsvermogen

Meerekenen inkomsten uit zwart werk bij begroten schade door verlies arbeidsvermogen

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen kan – voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is – rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk (inkomsten waarover ten onrechte geen belastingen en premies zijn afgedragen) van de benadeelde in de periode vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. Lees meer…

Aansprakelijkheid van een ouder in hoedanigheid van curator voor een mishandeling door haar kind

Betwistingsprocedure executoriaal derdenbeslag strekt tot inhoudelijke beoordeling verklaring derde-beslagene

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:583

(i) De betwistingsprocedure van art. 477a lid 2 Rv strekt tot vaststelling welke vorderingen en zaken door het derdenbeslag zijn getroffen, en of de verplichte verklaring van de derde daarover (art. 476a lid 1 Rv) juist is. Niet van belang is of de derde voorafgaand aan de betwistingsprocedure wist of behoorde te weten dat zijn verklaring over de beslagen vorderingen en zaken onjuist was.

(ii) Een rechtsverhouding tussen derde-beslagene en geëxecuteerde is niet vereist voor een executoriaal derdenbeslag.  Lees meer…

Mag een verhuurder het verschaffen van huurgenot opschorten?

Mag een verhuurder het verschaffen van huurgenot opschorten?

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:389

De opschortingsbevoegdheid van art. 6:262 lid 1 BW geldt ook voor partijen bij een huurovereenkomst. Daarbij staan de verplichtingen tot het verschaffen van huurgenot en tot het betalen van de huur tegenover elkaar. Dat ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak enkel door de rechter kan geschieden, staat niet aan opschorting door de verhuurder in de weg. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl