Selecteer een pagina
Internationaal wegvervoer – toepasselijkheid basisvoorwaarden cao

Internationaal wegvervoer – toepasselijkheid basisvoorwaarden cao

HR 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1430

Arrest na beantwoording prejudiciële vragen. Voor de toepassing van de art. 1 leden 1 en 3 en art. 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn is beslissend of sprake is van een voldoende nauwe band tussen het werk dat de betrokken werknemer tijdelijk verricht en het grondgebied van de lidstaat waar hij dat werk verricht.

Lees meer…

De grenzen van het vruchtgebruik

De grenzen van het vruchtgebruik

HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331 (Telecom Vastgoed / KPN)

Het recht van vruchtgebruik op vorderingen kan niet dienen om het geïnde toe te eigenen. Dat zou er namelijk op neerkomen dat het geïnde tegelijkertijd zowel het goed is waarop het vruchtgebruik rust, als de vrucht. Een dergelijke vormgeving van een recht van vruchtgebruik stuit af op het gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten. Lees meer…

De belangenafweging bij een enquêteverzoek van het OM

De belangenafweging bij een enquêteverzoek van het OM

HR 18 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1705

De bevoegdheid om een enquête te bevelen is een discretionaire: bij de uitoefening dient een afweging van de betrokken belangen plaats te vinden. De rechter kan in het kader van de belangenafweging bezien of door het beperken van de reikwijdte of de kosten van een onderzoek een evenwicht kan worden bereikt tussen de belangen die met een onderzoek worden gediend en relevante bezwaren die tegen een onderzoek bestaan. In het bijzonder als het OM een enquête verzoekt om redenen van openbaar belang, ligt het voor de hand bij de belangenafweging te betrekken het maatschappelijke belang van openheid van zaken over mogelijk wanbeleid binnen een onderneming waarvan het functioneren een ruime kring van belanghebbenden raakt, en de preventieve werking die het gevolg kan zijn van het verkrijgen van openheid van zaken. Lees meer…

Cassatievlog #038 | Bekendheid wederpartij staat in de weg aan vernietiging algemene voorwaarden

Cassatievlog #038 | Bekendheid wederpartij staat in de weg aan vernietiging algemene voorwaarden

Hoge Raad 11 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1599  (De Eendracht/Doens)

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over de bekendheidsuitzondering op de terhandstellingsplicht. Moet de bekendheid van de wederpartij met de algemene voorwaarden zijn ontstaan door toedoen van de gebruiker?

Cassatievlog #038 is ook als podcast beschikbaar.

Wvggz; tijdstip beoordeling na cassatie en terugverwijzing

Wvggz; tijdstip beoordeling na cassatie en terugverwijzing

HR 18 november 2022 ECLI:NL:HR 2022:1701

Indien ten tijde van de beoordeling na cassatie en terugwijzing de bij de vernietigde beslissing gegeven machtiging inmiddels is vervallen, moet de rechtbank beoordelen of op het tijdstip dat de vernietigde beslissing werd gegeven voldoende grond bestond voor het verlenen van de verzochte machtiging (beoordeling ‘ex tunc’). Lees meer…

Wanneer is sprake van een quasi-legaat?

Wanneer is sprake van een quasi-legaat?

HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1339

Als uit een overeenkomst waarbij een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare, zowel aanspraken voortvloeien op prestaties die pas na overlijden opeisbaar zijn, als aanspraken op prestaties die reeds bij leven opeisbaar zijn, kunnen eerstgenoemde aanspraken worden aangemerkt als een zogenoemd quasi-legaat. Lees meer…

Cassatievlog #037 | Xella-norm geldt ook voor (semi-)diepslapers

Cassatievlog #037 | Xella-norm geldt ook voor (semi-)diepslapers

 

HR 11 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1575 (de werkneemster / Ammeraal)
HR 11 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1576 (de werknemer / ESD)

Afgelopen vrijdag 11 november heeft de Hoge Raad twee belangrijke uitspraken gewezen over (i) de personele en (ii) de temporele reikwijdte van de Xella-norm. De Hoge Raad heeft beslist dat deze norm (i) ook geldt ten aanzien van de zogeheten ‘diepslapers’ en ‘semi-diepslapers’ en (ii) alleen geldt voor voorstellen die zijn gedaan op of na 20 juli 2018. In dit vlog bespreekt Berend-Bram Heinen deze twee uitspraken.

Cassatievlog #037 is ook als podcast beschikbaar.

Aanvraag “per order” zorgverantwoordelijke om wijziging zorgmachtiging; hoger beroep schadevergoeding

Aanvraag “per order” zorgverantwoordelijke om wijziging zorgmachtiging; hoger beroep schadevergoeding

HR 21 oktober 2022 ECLI:NL:HR:2022:1515

Nu de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling heeft gecontroleerd of de zorgverantwoordelijke zelf tot de aanvraag had beslist, en dat het geval was, kon de rechtbank oordelen dat voldaan was aan het vereiste van een door de zorgverantwoordelijke gemotiveerde aanvraag als bedoeld in art. 8:12 lid 3 Wvggz. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl