Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

onrechtmatige daad

Geen onderzoeks- of waarschuwingsplicht verkopersmakelaar omtrent beperkte rechten en beslagen

CB 2014-162 Geplaatst op 22 okt 2014 door

HR 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2987 (Verzoekers/Remax)

De vraag of een voor de verkoper optredende makelaar gehouden is ten behoeve van de potentiële koper onderzoek te doen naar hypotheekrechten of beslagen op het te verkopen onroerend goed, dan wel te waarschuwen voor de mogelijkheid daarvan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In casu kon het hof deze vraag ontkennend beantwoorden. Lees verder >

Zorgplicht ter controle van de juistheid van een strafrechtelijke aangifte in een vreemde taal

CB 2014-143 Geplaatst op 25 sep 2014 door

HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2740

(1) Het hof heeft kunnen oordelen dat eiser onzorgvuldig heeft gehandeld door een onjuist gebleken aangifte in een taal die hij niet machtig was te ondertekenen zonder te (laten) onderzoeken of de inhoud daarvan overeenstemde met hetgeen hij wilde verklaren. (2) Voor toekenning van smartengeld wegens aantasting van de eer van een beschuldigde partij is niet vereist dat derden van de beschuldigingen kennis nemen. Potentieel verlies van verdienvermogen kan medebepalend zijn voor de ernst van een aantasting in iemands eer of goede naam. Lees verder >

Billijkheidscorrectie ten onrechte niet toegepast op risicoaansprakelijkheid ouders voor watersportongeval

CB 2013-167 Geplaatst op 08 okt 2013 door

HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751

Het hof heeft miskend dat de omstandigheden waaronder het watersportongeval (waarvoor de ouders van de bestuurder ingevolge art. 6:169 BW(NA) aansprakelijk zijn) plaatsvond, kunnen meebrengen dat de billijkheid een andere verdeling van de schade vereist. Lees verder >

Aansprakelijkheid in geschakelde rechtsverhouding: kenbaarheid belangenaantasting vereist

CB 2013-2 Geplaatst op 03 jan 2013 door

HR 21 december 2012, LJN BY0485 (HZPC/Veritas)

De enkele omstandigheid dat een opdrachtnemer geen uitvoering geeft aan de opdracht doordat hij geen kennis heeft genomen van een daartoe strekkend verzoek van een derde, met wie hij geen contractuele relatie onderhoudt, is onvoldoende voor het oordeel dat de opdrachtnemer jegens die derde onrechtmatig heeft gehandeld. Lees verder >

AFM en DNB niet schadeplichtig jegens ontslagen bestuurders kredietinstelling

CB 2011-126 Geplaatst op 28 dec 2011 door

HR 23 december 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BT7193 (X en Y/DNB en AFM)

Indien zich ná een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is een latere gebeurtenis voordoet die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet reeds was ontstaan, doet dat niet af aan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoeding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke persoon, behalve in gevallen waarin het gaat om voortdurende schade en de latere gebeurtenis (in dit geval: een latere strafrechtelijke veroordeling van de benadeelde) voor risico van de benadeelde komt. In dit geval neemt de Hoge Raad ten aanzien van de daarvóór opgetreden schade 100% eigen schuld aan, zodat de schadevergoedingsverplichting geheel vervalt. Lees verder >

Crediteur kan rechtmatigheid van aan debiteur opgelegde belastingaanslag niet door civiele rechter laten toetsen

CB 2011-51 Geplaatst op 13 sep 2011 door

HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7066 (Dumatrust c.s./Ontvanger c.s.) 

De juistheid van de door de Belastingdienst opgelegde aanslagen kan niet bij de civiele rechter ter discussie worden gesteld door crediteuren van de belastingplichtige, die verhaal zoeken op dezelfde vermogensbestanddelen als de Ontvanger. Het opleggen van de aanslagen en het niet afzien van het wettelijk voorrangsrecht is in dit geval bovendien niet onrechtmatig jegens deze andere crediteuren van de belastingplichtige.  Lees verder >

Onrechtmatig handelen als (nog) geen vergunning is verleend?

CB 2011-43 Geplaatst op 05 sep 2011 door

HR 2 september 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ5099 (Stichting Afvaloven Nee/REC c.s.)

Als met een voldoende mate van zekerheid een (milieu)vergunning kan worden verwacht, is het beginnen met de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie niet onrechtmatig. Lees verder >

Pagina 3 van 3123