Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Caribisch recht (Aruba, Curaçao en Sint Maarten, BES)

Toepassingsbereik herstelregeling van art. 31 Rv

CB 2012-82 Geplaatst op 16 apr 2012 door

HR 13 april 2012, LJN BV5549 (Palu di Mangel/Korpodeko)

Een onjuiste beslissing ten aanzien van de vraag of het griffierecht tijdig is betaald, is geen fout die zich leent voor eenvoudig herstel in de zin van art. 66 Rv Curaçao (art. 31 Rv NL).  Lees verder >

Het onderscheid tussen taak en bevoegdheid

CB 2012-13 Geplaatst op 24 jan 2012 door

HR 20 januari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BU5613 (Botica Sante Anna N.V/Uitvoeringsorgaan AZV)

De overheid handelt steeds ter uitvoering van haar publieke taak, ook indien zij rechtshandelingen naar burgerlijk recht verricht. Het feit dat sprake is van de uitvoering van een publieke taak, betekent niet dat geen sprake is van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Van een publiekrechtelijke bevoegdheid, waarvan de uitoefening een beschikking oplevert in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR), is geen sprake. Lees verder >

Kleinschaligheid Curaçao doet niet af aan overheidsaansprakelijkheid voor ten onrechte gewekt vertrouwen

CB 2012-3 Geplaatst op 09 jan 2012 door

HR 6 januari 2012, LJN ECLI:NL:HR:2012:BT8413 (De Goede Hoop/Curaçao)

Ook als het feitelijk handelen van de (Curaçaose) overheid op een vergissing berust, kan het doen van mededelingen gericht tot de burger onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren die naar verkeersopvattingen voor rekening van de overheid komt. Daaraan kan niet afdoen dat het van groot belang is in een kleinschalige samenleving als Curaçao, waar persoonlijke verhoudingen een grote rol spelen, dat regels inzake bevoegdheid en formele besluitvorming strikt in acht worden genomen. Daartegenover staat immers het grote belang van bescherming van door de overheid gewekt gerechtvaardigd vertrouwen dat wel in overeenstemming met die regels is gehandeld. Lees verder >

Bijzondere vertrouwenspositie overheidsorgaan mede bepalend voor aansprakelijkheid wegens schending van door onbevoegd handelen opgewekt vertrouwen

CB 2011-125 Geplaatst op 28 dec 2011 door

HR 23 december 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BT7487

Door onbevoegd handelen van overheidsorgaan opgewekt vertrouwen kan onrechtmatige daad opleveren, mits dit handelen kwalificeert als gedraging van overheidsorgaan zelf. Alleen onder bijzondere omstandigheden is er plaats voor het aannemen van een eigen gedraging van het overheidsorgaan, zeker indien vertrouwen is opgewekt door Antilliaans overheidsorgaan. Eigen gedraging overheidsorgaan in dit geval niettemin aangenomen gezien bijzondere vertrouwenspositie overheidsorgaan ten opzichte van degenen die zich op onrechtmatig handelen beriepen. Lees verder >

Geen niet-ontvankelijkheid cassatieberoep bij te late afboeking griffierecht door griffier

CB 2011-72 Geplaatst op 24 okt 2011 door

HR 21 oktober 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011BS1687 (PPC/Aqualectra)

Niet-tijdige boeking van het griffierecht in de rekening-courant tussen de griffier van de Hoge Raad en het kantoor van de cassatieadvocaat die aan de griffier van de Hoge Raad valt toe te rekenen, leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van de verzoeker tot cassatie. Lees verder >

Formele rechtskracht bij fictieve afwijzende beschikking

CB 2011-53 Geplaatst op 19 sep 2011 door

HR 16 september 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ5980 (Tara Beach Resort/Aruba)

Arubaanse zaak. Het niet voortzetten van een bestuursrechtelijke rechtsgang na een fictieve afwijzende beschikking leidt tot formele rechtskracht van de fictieve weigering. Dat de rechtsgang niet was voortgezet vanwege de inwerkingtreding van nieuw recht, waaronder het bestuursorgaan toch zou hebben geweigerd, maakt dat niet anders; de belanghebbende had rekening ermee moeten houden dat voor haar het oudere – voor haar gunstigere – recht, zou gelden. Lees verder >

Parlementaire immuniteit bij onparlementaire uitlatingen over non-parlementaire onderwerpen

CB 2011-22 Geplaatst op 20 jun 2011 door

HR 17 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2302.

De immuniteit van bewindspersonen en volksvertegenwoordigers voor uitlatingen gedaan tijdens vergaderingen in het parlement, is niet beperkt tot immuniteit voor uitlatingen die verband houden met het onderwerp dat in het parlement werd behandeld. Lees verder >

Pagina 5 van 512345