Selecteer een pagina
Hoge Raad vernietigt onbegrijpelijk vonnis van kantonrechter

Hoge Raad vernietigt onbegrijpelijk vonnis van kantonrechter

HR 13 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU1987 (X c.s. / Buitencentrum Hessenheem)

De statutaire bepaling waarop de kantonrechter zijn oordeel gebaseerd heeft, heeft onmiskenbaar geen betrekking op de mogelijkheid tot binding van de leden aan overeenkomsten die de belangenvereniging te hunnen behoeve aangaat, maar slechts op de vertegenwoordiging van de vereniging door haar bestuur. Het op die bepaling gebaseerde oordeel dat de individuele leden gebonden zijn aan de door de vereniging gesloten overeenkomst is daarom onbegrijpelijk. Art. 80 RO staat niet in de weg aan beoordeling van het cassatieberoep tegen het kantonrechtersvonnis. Lees meer…

Vaststelling beloning commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht

Vaststelling beloning commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht

HR 6 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6509 (Imeko Holding/X c.s.)

Leden van de raad van commissarissen kunnen voor zekere tijd daden van bestuur verrichten, maar zonder benoemingsbesluit van het daartoe bevoegde orgaan maken zij geen deel uit van het bestuur. De beloning van een commissaris die werkzaamheden als bestuurder verricht, maar niet formeel door het daartoe bevoegde orgaan als bestuurder is benoemd, dient dus te worden vastgesteld door het orgaan dat bevoegd is de beloning van de commissarissen vast te stellen. Lees meer…

Kleinschaligheid Curaçao doet niet af aan overheidsaansprakelijkheid voor ten onrechte gewekt vertrouwen

Kleinschaligheid Curaçao doet niet af aan overheidsaansprakelijkheid voor ten onrechte gewekt vertrouwen

HR 6 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8413 (De Goede Hoop/Curaçao)

Ook als het feitelijk handelen van de (Curaçaose) overheid op een vergissing berust, kan het doen van mededelingen gericht tot de burger onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren die naar verkeersopvattingen voor rekening van de overheid komt. Daaraan kan niet afdoen dat het van groot belang is in een kleinschalige samenleving als Curaçao, waar persoonlijke verhoudingen een grote rol spelen, dat regels inzake bevoegdheid en formele besluitvorming strikt in acht worden genomen. Daartegenover staat immers het grote belang van bescherming van door de overheid gewekt gerechtvaardigd vertrouwen dat wel in overeenstemming met die regels is gehandeld. Lees meer…

President Hoge Raad voorzitter netwerk van Presidenten van de EU

President Hoge Raad spreekt over het evenwicht tussen de staatsmachten in Hongarije en Nederland

De president van de Hoge Raad heeft ter gelegenheid van de installatie van drie nieuwe vice-presidenten in de Hoge Raad het belang benadrukt van onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. In dat verband sprak hij zijn zorgen uit over de recente grondwetswijzigingen in Hongarije. Verder ging hij in op het niet aanbevelen van mr. D.J.C. Aben als raadsheer in de Hoge Raad. Lees meer…

AFM en DNB niet schadeplichtig jegens ontslagen bestuurders kredietinstelling

AFM en DNB niet schadeplichtig jegens ontslagen bestuurders kredietinstelling

HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7193 (X en Y/DNB en AFM)

Indien zich ná een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is een latere gebeurtenis voordoet die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet reeds was ontstaan, doet dat niet af aan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoeding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke persoon, behalve in gevallen waarin het gaat om voortdurende schade en de latere gebeurtenis (in dit geval: een latere strafrechtelijke veroordeling van de benadeelde) voor risico van de benadeelde komt. In dit geval neemt de Hoge Raad ten aanzien van de daarvóór opgetreden schade 100% eigen schuld aan, zodat de schadevergoedingsverplichting geheel vervalt. Lees meer…

Bijzondere vertrouwenspositie overheidsorgaan mede bepalend voor aansprakelijkheid wegens schending van door onbevoegd handelen opgewekt vertrouwen

Bijzondere vertrouwenspositie overheidsorgaan mede bepalend voor aansprakelijkheid wegens schending van door onbevoegd handelen opgewekt vertrouwen

HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7487

Door onbevoegd handelen van overheidsorgaan opgewekt vertrouwen kan onrechtmatige daad opleveren, mits dit handelen kwalificeert als gedraging van overheidsorgaan zelf. Alleen onder bijzondere omstandigheden is er plaats voor het aannemen van een eigen gedraging van het overheidsorgaan, zeker indien vertrouwen is opgewekt door Antilliaans overheidsorgaan. Eigen gedraging overheidsorgaan in dit geval niettemin aangenomen gezien bijzondere vertrouwenspositie overheidsorgaan ten opzichte van degenen die zich op onrechtmatig handelen beriepen. Lees meer…

Geeft de vorm een wezenlijke waarde aan de waar?

Geeft de vorm een wezenlijke waarde aan de waar?

HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460 (Trianon/Revillon)

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de betekenis van de merkenrechtelijke nietigheidsgrond dat het ingeschreven teken bestaat uit “een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”. Gaat om het geven van de wezenlijke waarde aan de waar of slechts om een wezenlijke waarde? Gaat het daarbij om de motieven van het publiek bij zijn aankoopbeslissing? En zo ja, kunnen de motieven van een deel van het publiek dan al doorslaggevend zijn en hoe groot moet dat deel dan zijn? Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl