Selecteer een pagina
Dekking aanvullende zorgverzekering vervalt slechts als voor specifieke vorm van zorg ook AWBZ-dekking bestaat

Dekking aanvullende zorgverzekering vervalt slechts als voor specifieke vorm van zorg ook AWBZ-dekking bestaat

HR 10 juni 2011,  ECLI:NL:HR:BQ0700

Aanspraken uit een aanvullende zorgverzekering vervallen van rechtswege indien de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een gelijkwaardige zorgaanspraak geeft (art. 65 lid 1 AWBZ). Daarvan is pas sprake indien het gaat om een specifieke vorm van zorg die tevens onderwerp is van een door de AWBZ-gedekte aanspraak. Lees meer…

Te hoge eisen aan stelplicht werknemer bij werkgeversaansprakelijkheid

Te hoge eisen aan stelplicht werknemer bij werkgeversaansprakelijkheid

HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8788

De werknemer die schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, hoeft bij een vordering gebaseerd op art. 7:658 BW niet te specificeren welke norm zijn werkgever precies heeft geschonden of welke concrete veiligheidsmaatregel(en) de werkgever heeft nagelaten te treffen. Hetzelfde geldt wanneer de zorg voor de veiligheid van zijn werknemer heeft overgelaten aan hulppersonen. Lees meer…

Bewijsvermoeden van wilsovereenstemming  forumkeuze in internationale handel (EEX-Vo)

Bewijsvermoeden van wilsovereenstemming forumkeuze in internationale handel (EEX-Vo)

HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8689

In deze zaak gaat het om de vraag of het forumkeuze beding dat is opgenomen in de algemene voorwaarden van een Nederlandse rumverkoper voldoet aan de vormvereisten van art. 23 lid 1 EEX-Verordening. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof wegens miskenning van het bewijsvermoeden van art. 23 lid 1 sub c EEX-Vo. Lees meer…

Nieuwe appeltermijn na ontslag van instantie zonder oproeping curator

Nieuwe appeltermijn na ontslag van instantie zonder oproeping curator

HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8693

Wanneer op de voet van art. 27 Fw ontslag van instantie is verleend zonder dat de curator van de gefailleerde partij behoorlijk is opgeroepen, kan deze fout niet worden hersteld langs de weg van art. 31 Rv. Wel gaat in dat geval voor de curator een nieuwe appeltermijn van veertien dagen lopen vanaf het moment dat hij van de beslissing kennis heeft genomen. Lees meer…

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9997

Bomen die op de grens staan van twee erven, behoren – door verticale natrekking – in gemeenschappelijke eigendom toe aan de eigenaren van beide percelen. Dat geldt ook wanneer de stam van een boom veel meer op het ene erf staat dan op het andere, en ook als de boom aanvankelijk geheel slechts op een van beide erven stond, maar in de loop der tijd over de erfgrens heen is gegroeid. Lees meer…

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012

In zijn arrest van 29 april jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de schadeberekening bij effectenleasezaken. Uit dit arrest volgt dat de rechter mag uitgaan van een algemene formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last , mits die formule voldoende ruimte geeft voor het meewegen van individuele omstandigheden van de afnemer. Ook moet rekening worden gehouden met de financiële positie van de partner van de afnemer. Verder mag de rechter – via de band van voordeelstoerekening – rekening houden met winsten die behaald zijn uit eerdere effectenleaseovereenkomsten.

Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl