Selecteer een pagina

Dossier: Verbintenissenrecht


HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162 (Agfaphoto Finance N.V./Foto Noort)

Het oordeel van het hof dat het tekortschieten door de huurverkoper onder een huurkoopovereenkomst de ontbinding van een met deze overeenkomst samenhangende financieringsovereenkomst rechtvaardigt, is juist en niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat ontbinding van de huurkoopovereenkomst niet uitdrukkelijk is gevorderd. De nauwe verbondenheid tussen beide overeenkomsten brengt echter geen schadeplichtigheid van de financieringsmaatschappij mee wegens tekortschieten van de huurverkoper onder de huurkoopovereenkomst. (meer…)

HR 23 december 2011,ECLI:NL:HR:2011:BT8457 (X/Achmea Retail Bank)

Art. 7A:1576 lid 3 BW strekt ertoe te voorkomen dat de in de wettelijke regeling van koop op afbetaling beoogde bescherming van de (huur)koper wordt ontgaan doordat de desbetreffende overeenkomst in een bepaalde vorm wordt gegoten. De contractuele vorm of constructie is niet doorslaggevend bij de beoordeling of sprake is van koop op afbetaling en dus kan een aandelenleaseovereenkomst waarbij de deelnemer tijdens de looptijd maandelijks alleen rente over het beleggingskrediet verschuldigd is, als zodanig worden aangemerkt, zodat toestemming van de echtgenoot – op straffe van vernietigbaarheid (art. 1:88 lid 1 sub d BW) – nodig is voor het aangaan daarvan. (meer…)

HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6408 (TomTom c.s./X)

Nadat partijen in deze zaak op hoofdlijnen overeenstemming hadden bereikt over de indiensttreding van X als CFO bij TomTom, hebben zij verder onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden, met name over de toekenning van een optiepakket aan X. De Hoge Raad laat het oordeel van het hof in stand dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst is gesloten die vervolgens eenzijdig door TomTom is beëindigd. Ook blijft het oordeel van het hof overeind dat de opschortende voorwaarde van ondertekening van de arbeidsovereenkomst, die gold voor de toepasselijkheid van een overeengekomen ontslagregeling, gelet op art. 6:23 BW als vervuld heeft te gelden.  (meer…)

HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7490 (Erven X/Y en Z) 

Aan het optreden van een notaris namens zijn opdrachtgever kan niet reeds in het algemeen het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat een toereikende volmacht was verleend; naast het geval dat de schijn van toereikende vertegenwoordigingsbevoegdheid stoelt op verklaringen of gedragingen van de opdrachtgever, gaat het erom of in de gegeven omstandigheden het optreden van de notaris voor risico van de onbevoegd vertegenwoordigde opdrachtgever komt en daaruit naar verkeersopvattingen de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. (meer…)

HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6684 (X/De Echoput c.s.)

Wanneer tijdens uitvoerige onderhandelingen tussen professionele partijen door de gebruiker van algemene voorwaarden in offertes steeds is verwezen naar die algemene voorwaarden (en deze ook zijn bijgevoegd) zonder dat de wederpartij daarop afwijzend heeft gereageerd, kan dit betekenen dat de gebruiker erop mocht vertrouwen dat haar algemene voorwaarden waren geaccepteerd, ook al is in de laatste opdrachtbevestiging niet opnieuw naar deze voorwaarden verwezen.  (meer…)

HR 18 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1706 (ISG c.s./Meropa c.s.)

De algemene regeling van wanprestatie sluit een beroep op dwaling of bedrog niet uit. Het oordeel van het hof dat in dit geval de primaire schadevordering uit wanprestatie onverenigbaar is met de subsidiaire schadevordering gegrond op bedrog, komt met dit uitgangspunt niet in strijd, omdat het hof heeft overwogen dat deze vorderingen wel verenigbaar kunnen zijn indien de Profit Sharing Agreement (“PSA”) op onvoordelige voorwaarden is gesloten. (meer…)