Selecteer een pagina
Verhouding risicoaansprakelijkheid bewaarder en aansprakelijkheid gebruiker

Verhouding risicoaansprakelijkheid bewaarder en aansprakelijkheid gebruiker

HR 29 april 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BP0567

De verlegging van de risicoaansprakelijkheid van de gebruiker naar de bewaarder van gevaarlijke stoffen (art. 6:175 lid 2 BW) staat niet eraan in de weg dat de gebruiker ook zelf op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk is wegens schending van een op hem rustende zorgplicht, indien het desbetreffende gevaar zich verwezenlijkt. De Hoge Raad geeft in dit arrest een maatstaf voor de beoordeling van die aansprakelijkheid. Lees meer…

Netbeheerder kan betaalde compensatievergoeding bij stroomstoring verhalen op veroorzaker schade

Netbeheerder kan betaalde compensatievergoeding bij stroomstoring verhalen op veroorzaker schade

HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2935 (Bouwcombinatie/Liander)

De beheerder van een elektriciteitsnet die compensatievergoedingen heeft moeten betalen aan afnemers doordat zij te lang van stroom verstoken zijn geweest, kan die vergoedingen verhalen op de veroorzaker van de stroomstoring. Lees meer…

Schending hoor en wederhoor na oproeping op onjuist GBA-adres

Schending hoor en wederhoor na oproeping op onjuist GBA-adres

CB 2011, 5 – HR 15 april 2011 , LJN ECLI:NL:2011:BP5620

Een partij is volgens de daartoe geldende wettelijke voorschriften opgeroepen op het adres dat uit de basisadministratie blijkt. Dat adres is echter – door een niet aan de partij toe te rekenen omstandigheid – onjuist, waardoor de oproeping haar niet heeft bereikt. Daardoor is de partij niet op juiste wijze opgeroepen en is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Lees meer…

Strafvorderlijk executoriaal beslag op voorwerp van derde vereist voorafgaand conservatoir beslag

Strafvorderlijk executoriaal beslag op voorwerp van derde vereist voorafgaand conservatoir beslag

CB 2011, 4 – HR 15 april 2011, LJN ECLI:NL:2011:BO9629

Het leggen van strafvorderlijk executoriaal beslag op een voorwerp van een ander is niet mogelijk zonder voorafgaand conservatoir beslag. Lees meer…

Internetconsultatie Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

Internetconsultatie Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

CB 2011, 2

Er is nog geen halfjaar voorbij sinds de inwerkingtreding van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) op 1 november 2010 en er staat al een concept voor een Reparatiewet op internet, waarmee “enkele wetstechnische gebreken en leemten” moeten worden verholpen. De Minister had dit tijdens de behandeling van de Wgbz toegezegd aan de Eerste Kamer, naar aanleiding van het artikel in TCR 2010-3, p. 73 van P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Lees meer…

Buitenlandse gedaagden, kantoorbetekening en de dagvaardingstermijn

Buitenlandse gedaagden, kantoorbetekening en de dagvaardingstermijn

CB 2011, 1 – HR 15 april 2011, LJN ECLI:NL:2011:BP4952

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de vraag hoe de dagvaardingstermijnen die voor buitenlandse gedaagden in art. 115 Rv zijn genoemd, zich verhouden tot de kantoorbetekening op de voet van art. 63 Rv. Lees meer…

Archief