Selecteer een pagina
Cassatievlog #056 | Informatie aan derden over aanhangige civiele procedures

Cassatievlog #056 | Informatie aan derden over aanhangige civiele procedures

Hoge Raad 21 april 2023, (cassatie in belang der wet)
ECLI:NL:HR:2023:658

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een uitspraak van de Hoge Raad over openbaarheid van rechtspraak. Moeten gerechten informatie over civiele procedures verstrekken aan anderen dan partijen? En zo ja, om welke informatie gaat het dan?

 

Cassatievlog #056 is ook als podcast beschikbaar.

Over de grenzen aan vergoeding van zorgkosten bij een restitutiepolis

Over de grenzen aan vergoeding van zorgkosten bij een restitutiepolis

HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:664

Bij een restitutiepolis wordt de rekening van de zorgaanbieder in beginsel volledig vergoed. In mindering worden gebracht de kosten die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is. In dit arrest spreekt de Hoge Raad zich uit over de vraag hoe zorgverzekeraars kunnen aantonen dat van dergelijke kosten sprake is. Lees meer…

Kennis en inzicht van de benadeelde in verjaringskwesties

Kennis en inzicht van de benadeelde in verjaringskwesties

HR 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:653

De rechter hoeft in het kader van een beroep op verjaring niet steeds na te gaan of de benadeelde beschikt over de kennis of het inzicht om te beoordelen of de geleverde prestatie deugdelijk is. De rechter is slechts tot een dergelijke beoordeling gehouden, wanneer de omstandigheden van het geval en hetgeen partijen op dit punt hebben aangevoerd daartoe aanleiding geven. Lees meer…

Bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst

Bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst

HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443

(i) Of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, hangt af van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien. De Hoge Raad geeft verschillende omstandigheden die “onder meer” van belang kunnen zijn.
(ii) De vrijheid van bezorgers om zich aan te melden indien en wanneer zij willen, om opdrachten te weigeren en om zich te laten vervangen, sluit op zichzelf het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet uit.

Lees meer…

Jaarverslag Hoge Raad over 2022

Jaarverslag Hoge Raad over 2022

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2022 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaarverslag wordt onder meer melding gemaakt van de komst van drie raadsheren in buitengewone dienst die hun hoofdtaak vervullen als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij rechtsvragen die liggen op grensgebieden tussen verschillende rechtsgebieden ziet de Hoge Raad het als waardevol dat de Hoge Raad ook gevoed kan worden met hun expertise. Lees meer…

Schadevergoeding naar billijkheid en de omstandigheden van het geval

Schadevergoeding naar billijkheid en de omstandigheden van het geval

HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:504

Uitgangspunt onder art. 10:12 lid 3 Wvggz is dat, als een beslistermijn is overschreden, de betrokkene nadeel heeft ondervonden. Dat betekent echter niet dat daarmee steeds een recht op schadevergoeding bestaat. Bij die beoordeling moeten de omstandigheden van het geval worden betrokken, waaronder de vraag of de termijnoverschrijding aan de betrokkene te wijten is. Lees meer…

Weigering huurovereenkomst geen misbruik ondanks planologische toestemming

Weigering huurovereenkomst geen misbruik ondanks planologische toestemming

HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:497

 De gemeente Kaag en Braassem verleende geen privaatrechtelijke toestemming voor het liggen van een woonark in aan haar toebehorend water omdat het gebruik als ligplaats in het bestemmingsplan was wegbestemd. Zij vorderde ook ontruiming van het waterperceel. Het hof meende dat de gemeente daarmee misbruik maakte van haar privaatrechtelijke bevoegdheid, althans sprake was van onaanvaardbare doorkruising, omdat het overgangsrecht onder het bestemmingsplan het gebruik als ligplaats voor de woonark toestond. De Hoge Raad casseert en oordeelt dat de gemeente gebruik kon maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheid en toestemming kon weigeren. Lees meer…

Aansprakelijkheid van een pensioenadviseur tegenover de verzekerde derde

Aansprakelijkheid van een pensioenadviseur tegenover de verzekerde derde

HR 20 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:428 

(i) Een opdrachtnemer kan bij het uitvoeren van de opdracht ook een zorgplicht hebben tegenover een derde wanneer de belangen van die derde zo nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht dat de derde schade kan lijden als gevolg van een gebrekkige uitvoering door de opdrachtnemer.
(ii) Voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Niet vereist is dat aannemelijk is dat enige schade (al) is geleden. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl