Selecteer een pagina
Aanvraag “per order” zorgverantwoordelijke om wijziging zorgmachtiging; hoger beroep schadevergoeding

Aanvraag “per order” zorgverantwoordelijke om wijziging zorgmachtiging; hoger beroep schadevergoeding

HR 21 oktober 2022 ECLI:NL:HR:2022:1515

Nu de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling heeft gecontroleerd of de zorgverantwoordelijke zelf tot de aanvraag had beslist, en dat het geval was, kon de rechtbank oordelen dat voldaan was aan het vereiste van een door de zorgverantwoordelijke gemotiveerde aanvraag als bedoeld in art. 8:12 lid 3 Wvggz. Lees meer…

Ontslag na publicatie van een (kritisch) boek?

Ontslag na publicatie van een (kritisch) boek?

HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1402

Van inmenging in de vrijheid van meningsuiting is niet alleen sprake bij een verbod op een uiting, maar ook indien aan de uiting sancties van bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke aard worden verbonden, waartoe een verzoek in rechte tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden gerekend. Wel moet sprake zijn van een causaal verband tussen de uiting en het ontbindingsverzoek (de sanctie). Bij de beoordeling of dat het geval is, moet worden gelet op het geheel van gebeurtenissen vanaf de uiting tot aan het opleggen van de sanctie, in hun onderlinge samenhang. Lees meer…

Cassatievlog #036 | Geen slaafse nabootsing Dr. Martens-schoen door Van Haren

Cassatievlog #036 | Geen slaafse nabootsing Dr. Martens-schoen door Van Haren

HR 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1503 (Airwair / Van Haren)

Deze cassatieprocedure tussen Airwair en Van Haren ging over vermeende nabootsing van Dr. Martens schoenen. Wordt een soort product, een productlijn, stijl of collectie beschermd onder het leerstuk van slaafse nabootsing? Moet bij slaafse nabootsing altijd een één-op-één vergelijking worden gemaakt tussen het nagebootste product en de vermeende nabootsing van dat product? Sikke Kingma bespreekt in drie minuten de conclusie van de advocaat-generaal en de uitspraak van de Hoge Raad.

Cassatievlog #036 is ook als podcast beschikbaar.

 

Bevat het CMR een regel van bewijslastverdeling over de vraag of tijdens het vervoer aangetroffen goederen dezelfde zijn als die door de afzender zijn meegegeven?

Bevat het CMR een regel van bewijslastverdeling over de vraag of tijdens het vervoer aangetroffen goederen dezelfde zijn als die door de afzender zijn meegegeven?

HR 16 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1222

Het CMR bevat geen regel van bewijslastverdeling met betrekking tot vraag of tijdens het vervoer door de douane aangetroffen goederen dezelfde zijn als de door de afzender aan de vervoerder meegegeven goederen.   Lees meer…

Eigen schuld en schadebeperking bij ‘freezing orders’

Eigen schuld en schadebeperking bij ‘freezing orders’

HR 14 oktober 2022 ECLI:NL:HR:2022:1444 (Promneftstroy / Yukos International)

Het is onder omstandigheden niet uitgesloten dat degene ten laste van wie een maatregel als een freezing order wordt afgedwongen, zijn aanspraak op schadevergoeding verliest als gevolg van eigen schuld. Dit kan het geval zijn als de schade had kunnen en moeten worden voorkomen door het treffen van een voorziening in overleg met degene die de maatregel afdwingt. Lees meer…

Cassatievlog #035 | Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

Cassatievlog #035 | Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

HR 14 oktober 2022 (Zilveren Kruis/IPGGZ) ECLI:NL:HR:2022:1456

 

Dit vlog gaat over vertegenwoordiging. Bij vertegenwoordiging gaat een tussenpersoon een rechtshandeling aan namens iemand anders. Ook bij onbevoegde vertegenwoordiging is de vertegenwoordigde partij gebonden aan de rechtshandeling, als de wederpartij mocht vertrouwen op de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Daarover ging het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober jl., dat Paul Tanja in dit vlog bespreekt.

 

Cassatievlog #035 is ook als podcast beschikbaar.

 

Het bestaan van vergoedingsrechten bij ‘alsof’-bedingen in huwelijkse voorwaarden

Het bestaan van vergoedingsrechten bij ‘alsof’-bedingen in huwelijkse voorwaarden

HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389

Of partijen met een ‘alsof’-beding in hun huwelijkse voorwaarden niet alleen een methode van verrekening naar analogie van de gemeenschap van goederen zijn overeengekomen, maar ook de mogelijkheid van vergoedingsrechten alsof tijdens het huwelijk gemeenschap van goederen heeft bestaan, is een kwestie van uitleg van de huwelijkse voorwaarden. Voor deze uitleg kan van belang zijn wat partijen met betrekking tot de berekening van de verrekenvordering zijn overeengekomen en of zij naast het ‘alsof’-beding regelingen hebben getroffen voor het ontstaan van vergoedingsrechten, zoals voor de kosten van de huishouding. Lees meer…

Cassatievlog #034 | Regeling van de aanzegvergoeding mag niet buiten toepassing worden gelaten

Cassatievlog #034 | Regeling van de aanzegvergoeding mag niet buiten toepassing worden gelaten

HR 7 oktober 2022 ECLI:NL:HR:2022:1374 (Maxs NL B.V. / werknemer)

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over de aanzegvergoeding. Dat is de vergoeding die de werkgever moet betalen als hij de werknemer niet (tijdig) schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Wat nu als de werknemer hierover tijdig mondeling is geïnformeerd en daarvan geen nadeel heeft ondervonden? Moet de werkgever ook dan de aanzegvergoeding betalen?

 

Cassatievlog #034 is ook als podcast beschikbaar.

Alimentatie: het schriftelijkheidsvereiste bij een niet-wijzigingsbeding en inkomensvermindering door ouderschapsverlof

Alimentatie: het schriftelijkheidsvereiste bij een niet-wijzigingsbeding en inkomensvermindering door ouderschapsverlof

HR 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1493

(i) Om te voldoen aan het vereiste van art. 1:159 lid 1 BW dat een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot partneralimentatie schriftelijk moet zijn gemaakt, is niet steeds noodzakelijk dat het niet-wijzigingsbeding is opgenomen in een geschrift dat door beide partijen is ondertekend.
(ii) Het hangt van de omstandigheden van het geval af of, en in hoeverre, bij het vaststellen van kinderalimentatie rekening dient te worden gehouden met inkomensvermindering die het gevolg is van het opnemen van ouderschapsverlof.  Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl