Selecteer een pagina
Hoge Raad: voorgestelde wijziging toezicht op advocatuur maakt te sterk inbreuk op geheimhoudingsplicht

Hoge Raad: voorgestelde wijziging toezicht op advocatuur maakt te sterk inbreuk op geheimhoudingsplicht

De voorgestelde regeling van toezicht op de advocatuur streeft naar meer, intensiever en omvangrijker toezicht. De in algemene termen vervatte uitsluiting van een beroep op de geheimhoudingsplicht staat echter op gespannen voet met de kernwaarde van onafhankelijkheid. Daarnaast verdient de rechtsbescherming tegen (voorgenomen) toezichthoudende activiteiten verdere uitwerking. Aldus de Hoge Raad in zijn reactie op het ontwerp van de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet. Lees meer…

De uitzondering op het reclameverbod in de Tabakswet

De uitzondering op het reclameverbod in de Tabakswet

HR 25 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BS8874

Op het reclameverbod in de Tabakswet is slechts een zeer beperkte uitzondering gemaakt. Die uitzondering reikt niet verder dan nodig is om in een tabaksverkooppunt te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht. Elke presentatie die een verdergaand aanprijzend karakter heeft dan deze reguliere presentatie, valt onder het reclameverbod. Lees meer…

Hoge Raad herbeoordeelt zaken waarin Borgersbrief ten onrechte terzijde is gelegd

Hoge Raad herbeoordeelt zaken waarin Borgersbrief ten onrechte terzijde is gelegd

HR 25 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BU5786, ECLI:NL:HR:2011:BU5778 en ECLI:NL:HR:2011:BU5776

In deze drie zaken heeft de Hoge Raad ten onrechte de reactie van eisers op de conclusie van de Procureur-Generaal (de “Borgersbrief”) buiten beschouwing gelaten. Dit levert een zodanig ernstig processueel verzuim op dat de Hoge Raad de zaken opnieuw beoordeelt in het licht van hetgeen in de Borgersbrieven naar voren is gebracht. Lees meer…

Schadevordering uit hoofde van wanprestatie sluit schadevordering wegens bedrog niet per definitie uit

Schadevordering uit hoofde van wanprestatie sluit schadevordering wegens bedrog niet per definitie uit

HR 18 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BS1706 (ISG c.s./Meropa c.s.)

De algemene regeling van wanprestatie sluit een beroep op dwaling of bedrog niet uit. Het oordeel van het hof dat in dit geval de primaire schadevordering uit wanprestatie onverenigbaar is met de subsidiaire schadevordering gegrond op bedrog, komt met dit uitgangspunt niet in strijd, omdat het hof heeft overwogen dat deze vorderingen wel verenigbaar kunnen zijn indien de Profit Sharing Agreement (“PSA”) op onvoordelige voorwaarden is gesloten. Lees meer…

Alimentatierechter mag niet automatisch uitgaan van verhoging van VTLB in de schuldsanering

Alimentatierechter mag niet automatisch uitgaan van verhoging van VTLB in de schuldsanering

HR 18 november 2011, ECLI:NL:HYR:2011:BU4937

De rechterlijke bevoegdheid om het in een schuldsanering vrij te laten bedrag (VTLB) te verhogen (art. 295 lid 3 Fw) is een discretionaire bevoegdheid. Daarmee strookt niet dat rechters-commissarissen stelselmatig en zonder inachtneming van de omstandigheden van het geval het VTLB verhogen indien op de saniet een onderhoudsverplichting jegens minderjarigen rust. Richtlijn ‘4.7.2 Kinderalimentatie’ van het Rapport Alimentatienormen 2010 berust wel op die aanname en is daarom onverenigbaar met art. 295 lid 3 Fw. Lees meer…

De gemeente behoefde haar afvalverwerking niet aan te besteden

De gemeente behoefde haar afvalverwerking niet aan te besteden

HR 18 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BU4900  (AVR/Gemeente Westland c.s.)

Het door de gemeente aan overheidsbedrijf HVC gegeven recht tot verwerking van huishoudelijk afval is een uitsluitend recht om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen, ook al vindt de verwerking van het afval zelf buiten de gemeentegrenzen plaats. Omdat voldaan is aan de Europeesrechtelijke eisen voor een uitzondering op de aanbestedingsplicht en de zogenaamde Teckal-doctrine van toepassing is, behoefde verder niet aan EU-recht te worden getoetst. Van verboden staatssteun is geen sprake. Lees meer…

De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog

De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog

Op 17 november 2011 is het boek ‘De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog’ verschenen. In dit boek, geschreven in opdracht van de Hoge Raad, gaan prof.mr. C. Jansen en mr. D. Venema in op de rol van het hoogste rechtscollege tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarmee wordt voor het eerst publiekelijk verantwoording afgelegd voor het beladen oorlogsverleden van de Hoge Raad. Lees meer…

Raadsheer Snijders verbindingsofficier met de Raad van State

Raadsheer Snijders verbindingsofficier met de Raad van State

Raadsheer in de Hoge Raad mr. G. (Gerbrant) Snijders is door de ministerraad voorgedragen voor benoeming als staatsraad in buitengewone dienst bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze dubbelfunctie kan hij als liaison officer fungeren tussen beide hoogste rechtscolleges. Lees meer…

Geen griffierecht verschuldigd als schuldenaar opkomt tegen beslissing tot beëindiging WSNP

Geen griffierecht verschuldigd als schuldenaar opkomt tegen beslissing tot beëindiging WSNP

HR 11 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BU4020

Ook in het geval waarin de schuldenaar in hoger beroep of cassatie opkomt tegen een beslissing van de rechter waarbij op verzoek van een schuldeiser de schuldsaneringsregeling is beëindigd (art. 350 Fw), is de schuldenaar geen griffierecht verschuldigd. Lees meer…

Hoge Raad stelt paal en perk aan verzekeringsplicht werkgever

Hoge Raad stelt paal en perk aan verzekeringsplicht werkgever

HR 11 november 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BR5215 en LJN ECLI:NL:HR:2011:BR5223

Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad opnieuw twee arresten gewezen over de aansprakelijkheid van de werkgever. De arresten stellen buiten twijfel dat de verzekeringsplicht die uit art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) kan voortvloeien, bij de huidige stand van de wetgeving beperkt moet blijven tot ongevallen waarin de bijzondere risico’s van verkeersdeelname aan de orde zijn. Verder kan ook bij structureel gevaarlijk werk geen aansprakelijkheid uit hoofde van goed werkgeverschap worden aangenomen, als de werkgever zijn uit art. 7:658 BW voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Art. 7:658 BW biedt immers geen absolute waarborg voor bescherming van de werknemer. Lees meer…