Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Erfrecht

Italiaanse erfenis valt in Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap

CB 2017-34 Geplaatst op 23 feb 2017 door

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276

Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht vallen, ingeval er geen uitsluitingsclausule is gemaakt, op grond van art. 1:94 lid 2 BW in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap. De enkele omstandigheid dat het op de erfrechtelijke verkrijging toepasselijke buitenlandse recht niet een algehele gemeenschap van goederen als huwelijksvermogensregime kent of tot uitgangspunt neemt, maakt toepassing van deze regel nog niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Lees verder >

Bewijsaanbod in hoger beroep door verwijzing naar stellingen eerste aanleg

CB 2016-149 Geplaatst op 20 sep 2016 door

HR 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2047

Indien in hoger beroep een bewijsaanbod wordt gedaan in de vorm van een verwijzing naar het in eerste aanleg gestelde, kan de omstandigheid dat dit bewijsaanbod op zichzelf gelezen niet van een nadere toelichting is voorzien, niet tot de conclusie leiden dat het bewijsaanbod om die reden dient te worden gepasseerd. Van belang is of de in eerste aanleg op het bewijsaanbod gegeven toelichting, waarnaar in hoger beroep wordt verwezen, voldoende is. Lees verder >

Opheffing conservatoir beslag in erfrechtelijke context

CB 2016-133 Geplaatst op 03 aug 2016 door

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271

De Hoge Raad stelt buiten twijfel dat conservatoir beslag in beginsel kan strekken ter verzekering van een vordering die (nog) niet opeisbaar is. Uitleg overgangsrecht met betrekking tot verval aanspraak op legitieme portie (art. 128 Ow BW jo. 4:85 BW). Lees verder >

Bewijslastverdeling bij vernietiging schenking wegens misbruik van omstandigheden

CB 2016-112 Geplaatst op 30 jun 2016 door

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1272

Erfgename vernietigt schenkingen die erflaatster bij leven had gedaan wegens misbruik van omstandigheden. Het hof had toepassing moeten geven aan de bewijsregel van art. 7:176 BW, door in beginsel op de begiftigde de bewijslast te leggen dat de schenkingen niet door misbruik van omstandigheden zijn tot stand gekomen. Van een uitzondering op deze regel had het hof uitdrukkelijk verantwoording moeten afleggen. Lees verder >

Hoogte en duur rentevergoeding over onrechtmatig uit vermogen erflaatster onttrokken bedragen

CB 2016-100 Geplaatst op 03 jun 2016 door

HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:995

Ingevolge art. 6:119 lid 1 BW bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van een verschuldigde geldsom in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. ’s Hofs oordeel om de wettelijke rente plus 1% te berekenen, getuigt daarmee van een onjuiste rechtsopvatting. Daarnaast heeft het hof ten onrechte de rentevordering toegewezen tot de datum van het eindvonnis en niet tot de dag van betaling en is in de staat van verdeling ten onrechte een lening niet vermeld. Lees verder >

In geschil tegen overige vereffenaren nalatenschap hoeft mede-vereffenaar niet ook zichzelf te dagvaarden

CB 2016-80 Geplaatst op 26 apr 2016 door

HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:721

Ingevolge art. 4:198 BW oefenen de erfgenamen hun bevoegdheden als vereffenaars van de beneficiair aanvaarde nalatenschap in beginsel slechts gezamenlijk uit. Dit brengt echter niet mee dat in het geval één van de vereffenaars de gezamenlijke vereffenaars in rechte betrekt, deze ook zichzelf, als mede-vereffenaar, zou moeten dagvaarden. Lees verder >

Verplichting tot afleggen rekening en verantwoording gaat niet over op erfgenaam executeur

CB 2016-25 Geplaatst op 11 feb 2016 door

HR 22 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:99

Geen rechtsregel brengt mee dat de verplichting van de executeur tot het afleggen van rekening en verantwoording bij het einde van zijn beheer na het overlijden van de executeur overgaat op diens erfgenamen. Mededelingsplicht erfgenamen art. 4:149 lid 4, slotzin, BW. Lees verder >

Peildatum onmogelijk te vervullen voorwaarde of last ex art. 4:45 lid 1 BW

CB 2016-24 Geplaatst op 10 feb 2016 door

HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:46

De vraag, of een uiterste wilsbeschikking een voorwaarde of last bevat die onmogelijk is te vervullen, zodat deze voor niet geschreven wordt gehouden – zie art. 4:45 lid 1 BW – dient te worden beoordeeld naar het tijdstip van het overlijden van erflater. Lees verder >

Reikwijdte cautio Socini

CB 2015-185 Geplaatst op 15 dec 2015 door

HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3329

De zogenaamde cautio Socini is een geldige rechtsfiguur, onverminderd de mogelijkheid voor een erfgenaam gebruik te maken van de hem toekomende erfrechtelijke bevoegdheden (artikel 4:4 BW). Onder de vigeur van het oude erfrecht was dit niet anders (vgl. HR 25 oktober 1985, NJ 1986/308). Lees verder >

Geplaatst in Erfrecht | Getagged BW art. 4:5, Cautio Socini

Een gezamenlijke maaltijd op de sterfdag; stilzwijgende aanvaarding nalatenschap?

CB 2015-91 Geplaatst op 01 jun 2015 door

HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1284

Tot de handelingen die erop zijn gericht de erflater een passende uitvaart te bezorgen, kan een overleg op de sterfdag als in casu aan de orde worden gerekend. Het maken van redelijke kosten daarvoor ten laste van de nalatenschap kan dan niet worden aangemerkt als een daad van aanvaarding in de zin van art. 4:192 BW. De kosten van een maaltijd kunnen onder omstandigheden tot zodanige kosten worden gerekend. Lees verder >

Pagina 2 van 3123