Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: auteursrecht


HR 22 februari 2013, LJN BY1529 (Stokke/H3 Products)

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Deze maatstaf geldt evenzeer als het een gebruiksvoorwerp betreft. Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (meer…)

HR 7 december 2012, LJN BX9018 (G-Star/H&M)

In een grensoverschrijdend geschil over schending van een Nederlands auteursrecht (door het aanbieden of verkopen van inbreukmakende zaken via internet in Nederland) waarop de EEX-Vo van toepassing is, heeft (ook) de Nederlandse rechter rechtsmacht. (meer…)

HR 23 november 2012, LJN BX7484 (Stichting Leenrecht/Vereniging van Openbare Bibliotheken)

De verlenging van de uitlening van een auteursrechtelijk beschermd werk door een openbare bibliotheek geldt niet als een zelfstandige uitlening die aanspraak geeft op een hogere leenvergoeding. (meer…)

HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8301 (Stichting De Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH)

Een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die lege informatiedragers verkoopt aan Nederlandse kopers, geldt als importeur in de zin van art. 16c lid 2 Aw en is daarom de thuiskopievergoeding verschuldigd. (meer…)

HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5879 (ACI c.s./Thuiskopie en SONT)

Richtlijnconforme uitleg van art. 16c Auteurswet, inzake de thuiskopieregeling. Indien de tekst van de wettelijke regeling een richtlijnconforme uitleg toelaat en uit de totstandkomingsgeschiedenis niet blijkt dat de nationale wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan het getrouw omzetten van de richtlijn, kan de nationale rechter niet vanwege de totstandkomingsgeschiedenis met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel afzien van de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie. De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over toepassing van de thuiskopieregeling op illegale downloads. (meer…)