Selecteer een pagina
Te hoge eisen aan stelplicht werknemer bij werkgeversaansprakelijkheid

Te hoge eisen aan stelplicht werknemer bij werkgeversaansprakelijkheid

HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8788

De werknemer die schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, hoeft bij een vordering gebaseerd op art. 7:658 BW niet te specificeren welke norm zijn werkgever precies heeft geschonden of welke concrete veiligheidsmaatregel(en) de werkgever heeft nagelaten te treffen. Hetzelfde geldt wanneer de zorg voor de veiligheid van zijn werknemer heeft overgelaten aan hulppersonen. Lees meer…

Ten onrechte arrest in hoofdzaak gewezen zonder partijen gelegenheid te bieden voor vragen van pleidooi

Ten onrechte arrest in hoofdzaak gewezen zonder partijen gelegenheid te bieden voor vragen van pleidooi

HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9038

Nadat partijen in hoger beroep arrest hadden gevraagd in een incident, heeft het hof ten onrechte meteen ook arrest gewezen in de hoofdzaak. Het hof had partijen in dit geval eerst nog in de gelegenheid moeten stellen om in de hoofdzaak pleidooi te vragen. Lees meer…

Bewijsvermoeden van wilsovereenstemming  forumkeuze in internationale handel (EEX-Vo)

Bewijsvermoeden van wilsovereenstemming forumkeuze in internationale handel (EEX-Vo)

HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8689

In deze zaak gaat het om de vraag of het forumkeuze beding dat is opgenomen in de algemene voorwaarden van een Nederlandse rumverkoper voldoet aan de vormvereisten van art. 23 lid 1 EEX-Verordening. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof wegens miskenning van het bewijsvermoeden van art. 23 lid 1 sub c EEX-Vo. Lees meer…

Nieuwe appeltermijn na ontslag van instantie zonder oproeping curator

Nieuwe appeltermijn na ontslag van instantie zonder oproeping curator

HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8693

Wanneer op de voet van art. 27 Fw ontslag van instantie is verleend zonder dat de curator van de gefailleerde partij behoorlijk is opgeroepen, kan deze fout niet worden hersteld langs de weg van art. 31 Rv. Wel gaat in dat geval voor de curator een nieuwe appeltermijn van veertien dagen lopen vanaf het moment dat hij van de beslissing kennis heeft genomen. Lees meer…

Hoge Raad doet digitaal verslag over 2009-2010

Hoge Raad doet digitaal verslag over 2009-2010

De Hoge Raad heeft zijn verslag over de jaren 2009 en 2010 gepubliceerd. Het verslag bevat aparte hoofdstukken over de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. Met cijfers en tabellen wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Hoge Raad in de drie sectoren. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de werkzaamheden van het parket bij de Hoge Raad. Lees meer…

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9997

Bomen die op de grens staan van twee erven, behoren – door verticale natrekking – in gemeenschappelijke eigendom toe aan de eigenaren van beide percelen. Dat geldt ook wanneer de stam van een boom veel meer op het ene erf staat dan op het andere, en ook als de boom aanvankelijk geheel slechts op een van beide erven stond, maar in de loop der tijd over de erfgrens heen is gegroeid. Lees meer…

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012

In zijn arrest van 29 april jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de schadeberekening bij effectenleasezaken. Uit dit arrest volgt dat de rechter mag uitgaan van een algemene formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last , mits die formule voldoende ruimte geeft voor het meewegen van individuele omstandigheden van de afnemer. Ook moet rekening worden gehouden met de financiële positie van de partner van de afnemer. Verder mag de rechter – via de band van voordeelstoerekening – rekening houden met winsten die behaald zijn uit eerdere effectenleaseovereenkomsten.

Lees meer…

Hoge Raad beantwoordt enkele vragen over WGBZ

Hoge Raad beantwoordt enkele vragen over WGBZ

HR 29 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BQ3006 en ECLI:NL:HR:2011:BQ2933)

In twee arresten van 29 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ3006 en ECLI:NL:HR:2011:BQ2933) heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over enkele vragen in verband met de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (WGBZ): hoe moet de vierwekentermijn voor betaling van het griffierecht (art. 3 lid 3 WGBZ) worden berekend, en wat zijn de gevolgen wanneer in de cassatiedagvaarding niet de gevolgen zijn vermeld van het niet tijdig betalen van het verschuldigde griffierecht door verweerder (art. 411 lid 1 Rv)? Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl