Selecteer een pagina
Hoge Raad doet digitaal verslag over 2009-2010

Hoge Raad doet digitaal verslag over 2009-2010

De Hoge Raad heeft zijn verslag over de jaren 2009 en 2010 gepubliceerd. Het verslag bevat aparte hoofdstukken over de civiele sector, de strafsector en de belastingsector. Met cijfers en tabellen wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Hoge Raad in de drie sectoren. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de werkzaamheden van het parket bij de Hoge Raad. Lees meer…

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

Bomen die (net) op een erfgrens staan, zijn gemeenschappelijk eigendom

HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9997

Bomen die op de grens staan van twee erven, behoren – door verticale natrekking – in gemeenschappelijke eigendom toe aan de eigenaren van beide percelen. Dat geldt ook wanneer de stam van een boom veel meer op het ene erf staat dan op het andere, en ook als de boom aanvankelijk geheel slechts op een van beide erven stond, maar in de loop der tijd over de erfgrens heen is gegroeid. Lees meer…

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

Dexia – Eerder behaalde winsten komen in mindering op schadevergoeding

HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012

In zijn arrest van 29 april jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de schadeberekening bij effectenleasezaken. Uit dit arrest volgt dat de rechter mag uitgaan van een algemene formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last , mits die formule voldoende ruimte geeft voor het meewegen van individuele omstandigheden van de afnemer. Ook moet rekening worden gehouden met de financiële positie van de partner van de afnemer. Verder mag de rechter – via de band van voordeelstoerekening – rekening houden met winsten die behaald zijn uit eerdere effectenleaseovereenkomsten.

Lees meer…

Hoge Raad beantwoordt enkele vragen over WGBZ

Hoge Raad beantwoordt enkele vragen over WGBZ

HR 29 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BQ3006 en ECLI:NL:HR:2011:BQ2933)

In twee arresten van 29 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BQ3006 en ECLI:NL:HR:2011:BQ2933) heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over enkele vragen in verband met de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (WGBZ): hoe moet de vierwekentermijn voor betaling van het griffierecht (art. 3 lid 3 WGBZ) worden berekend, en wat zijn de gevolgen wanneer in de cassatiedagvaarding niet de gevolgen zijn vermeld van het niet tijdig betalen van het verschuldigde griffierecht door verweerder (art. 411 lid 1 Rv)? Lees meer…

Verhouding risicoaansprakelijkheid bewaarder en aansprakelijkheid gebruiker

Verhouding risicoaansprakelijkheid bewaarder en aansprakelijkheid gebruiker

HR 29 april 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BP0567

De verlegging van de risicoaansprakelijkheid van de gebruiker naar de bewaarder van gevaarlijke stoffen (art. 6:175 lid 2 BW) staat niet eraan in de weg dat de gebruiker ook zelf op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk is wegens schending van een op hem rustende zorgplicht, indien het desbetreffende gevaar zich verwezenlijkt. De Hoge Raad geeft in dit arrest een maatstaf voor de beoordeling van die aansprakelijkheid. Lees meer…

Netbeheerder kan betaalde compensatievergoeding bij stroomstoring verhalen op veroorzaker schade

Netbeheerder kan betaalde compensatievergoeding bij stroomstoring verhalen op veroorzaker schade

HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2935 (Bouwcombinatie/Liander)

De beheerder van een elektriciteitsnet die compensatievergoedingen heeft moeten betalen aan afnemers doordat zij te lang van stroom verstoken zijn geweest, kan die vergoedingen verhalen op de veroorzaker van de stroomstoring. Lees meer…

Schending hoor en wederhoor na oproeping op onjuist GBA-adres

Schending hoor en wederhoor na oproeping op onjuist GBA-adres

CB 2011, 5 – HR 15 april 2011 , LJN ECLI:NL:2011:BP5620

Een partij is volgens de daartoe geldende wettelijke voorschriften opgeroepen op het adres dat uit de basisadministratie blijkt. Dat adres is echter – door een niet aan de partij toe te rekenen omstandigheid – onjuist, waardoor de oproeping haar niet heeft bereikt. Daardoor is de partij niet op juiste wijze opgeroepen en is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Lees meer…

Strafvorderlijk executoriaal beslag op voorwerp van derde vereist voorafgaand conservatoir beslag

Strafvorderlijk executoriaal beslag op voorwerp van derde vereist voorafgaand conservatoir beslag

CB 2011, 4 – HR 15 april 2011, LJN ECLI:NL:2011:BO9629

Het leggen van strafvorderlijk executoriaal beslag op een voorwerp van een ander is niet mogelijk zonder voorafgaand conservatoir beslag. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl